სასწავლო კურსი – შრომის სამართალში

სასწავლო კურსი-შრომის სამართალშისასწავლო კურსის მიზანია მსმენელს: • შესძინოს სიღმისეული ცოდნა შრომის სამართლის შესახებ.• შეძლოს შრომითი დოკუმენტაციის შედგენა, საქმისწარმოება, დამსაქმებლია და დასაქმებულის ინერესების დაცვა. ცოდნა: სასწავლო კურსის გავლის შემდეგ მსმენელი შეიძენს სიღრმისეულ ცოდნას შრომის სამართლის, სისტემის, ძირითადი პრინციპების შესახებ, დამკვიდრებული სასამართლო პრაქტიკის შესახებ. ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენება: სასწავლო კურსის გავლის შემდეგ მსმენელი შეძლებს:• შრომის სამართლის საკითხებზე სამართლებრივად

Start Course

სასწავლო კურსი-საარბიტრაჟო სამართალში

სასწავლო კურსის მიზანია მსმენელს: • შესძინოს სიღმისეული ცოდნა საარბიტრაჟო სამართლის, არბიტრაჟის შესახებ.• შეძლოს საარბიტრაჟო დოკუმენტაციის შედგენა, წარმოება, წარმომადგენლობა არბიტრაჟში. ცოდნა: სასწავლო კურსის გავლის შემდეგ მსმენელი შეიძენს სიღრმისეულ ცოდნას არბიტრაჟის ცნების, სისტემის, ძირითადი პრინციპების, საარბიტრაჟო საქმისწარმოების შესახებ. ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენება: სასწავლო კურსის გავლის შემდეგ მსმენელი შეძლებს:• საარბიტრაჟო სამართლის საკითხებზე სამართლებრივად სწორი და დასაბუთებული სამართლებრივი გადაწყვეტილების მიღებას,

Start Course

სასწავლო კურსი-სამოქალაქო საპროცესო სამართალში

სასწავლო კურსის მიზანია მსმენელს: • შესძინოს სიღმისეული ცოდნა სამოქალაქო სამართლის პროცესის ძირითადი პრინციპების, კონკრეტული სამოქალაქო საპროცესო ინსტიტუტების და ყველა ინსტანციის სასამართლოში საქმისწარმოების სპეციფიკის შესახებ;გამოუმუშაოს სამართლებრივი ლოგიკა, მსჯელობის უნარი, სამართლებრივი წერის კულტურა, შეძლოს წარმომადგენლობა ყველა ინსტანციის სასამართლოში.ცოდნა: სასწავლო კურსის გავლის შემდეგ მსმენელი შეიძენს სიღრმისეულ ცოდნას სამოქალაქო სამართლის პროცესის ცნების, სისტემის, ძირითადი პრინციპების, საპროცესო ელემენტების შესახებ. სასწავლო

Start Course