სასწავლო კურსი-ადმინისტრაციულ სამართალსა და ადმინისტრაციულ საპროცესო სამართალში

სასწავლო კურსის მიზანია მსმენელს: • შესძინოს სიღმისეული ცოდნა ადმინისტრაციული სამართლისა და ადმინისტრაციული პროცესის ძირითადი პრინციპების, კონკრეტული ინსტიტუტების, ადმინისტრაციულ ორგანოებსა და ყველა ინსტანციის სასამართლოში საქმისწარმოების სპეციფიკის შესახებ;• გამოუმუშაოს სამართლებრივი ლოგიკა, მსჯელობის უნარი, სამართლებრივი წერის კულტურა, შეძლოს წარმომადგენლობა ადმინისტრაციულ ორგანოებსა და ყველა ინსტანციის სასამართლოში. ცოდნა: სასწავლო კურსის გავლის შემდეგ მსმენელი შეიძენს სიღრმისეულ ცოდნას ადმინისტრაციული სამართლის პრინციპების, ადმინისტრაციული

Start Course