ორგანიზაციული მენეჯმენტი – ინგლისურენოვანი კურსი

0
Lessons
0
Quizzes
0
Modules

Scroll down to see the syllabus in English

კურსის დასახელება: ორგანიზაციული მენეჯმენტი - ინგლისურენოვანი პროგრამა

კურსის ხანგრძლივობა: 5 კვირა

კურსის მიმოხილვა:

ორგანიზაციული მენეჯმენტი-ინგლისურენოვანი პროგრამა შექმნილია იმისთვის, რომ სტუდენტებს მიეწოდოს ორგანიზაციული მართვის სფეროში ძირითადი პრინციპების, თეორიებისა და პრაქტიკის ყოვლისმომცველი გაგება, რომელიც მთლიანად ინგლისურ ენაზეა გადმოცემული.

 

კურსი მიზნად ისახავს სტუდენტების ინგლისური ენის ცოდნის ამაღლებას და ამავდროულად მათ აღჭურვას არსებითი მენეჯმენტის უნარებითა და ტერმინებით, რაც საჭიროა დღევანდელ გლობალურ ბიზნეს გარემოში.

 

კურსის განმავლობაში სტუდენტები შეისწავლინ :

- ორგანიზაციული მართვის პრინციპებისა და თეორიების მიმოხილვა

- ეფექტური მენეჯმენტის მნიშვნელობა თანამედროვე ბიზნესში

- მენეჯერული როლები და ფუნქციები

- მენეჯერებისთვის კომუნიკაციის უნარები

- დაგეგმვის პროცესი და მისი მნიშვნელობა

- დაგეგმვის სახეები: სტრატეგიული, ტაქტიკური, ოპერატიული

- გადაწყვეტილების მიღების მოდელები და ტექნიკა

- პრობლემის გადაჭრის სტრატეგიები

- ორგანიზაციული სტრუქტურების სახეები

- ორგანიზაციული კულტურა და მისი გავლენა მენეჯმენტზე

- ლიდერობის თეორიები და სტილები

- მოტივაციის როლი თანამშრომლების მუშაობაში

- თანამშრომლების ჩართულობა და გაძლიერება

- კულტურათაშორისი ლიდერობის გამოწვევები

- დაქირავებისა და შერჩევის პროცესები

- შესრულების მართვა და შეფასება

- სასწავლო და განვითარების პროგრამები

- ეფექტური კომუნიკაციის სტრატეგიები

- კულტურათაშორისი კომუნიკაციის გამოწვევების მართვა

- კონფლიქტის მოგვარების ტექნიკა

- მენეჯერებისთვის მოლაპარაკების უნარი

 

შეფასების მეთოდები:

- ტესტები და გამოცდები თეორიული ცნებების გაგების შესაფასებლად

- პროექტები და პრეზენტაციები ცოდნის პრაქტიკულ გარემოში გამოსაყენებლად

- წერილობითი დავალებები და ესეები მენეჯმენტის თემებზე

- საკლასო დისკუსიებსა და აქტივობებში მონაწილეობა და ჩართულობა

 

ენის ცოდნის გაუმჯობესება:

კურსის განმავლობაში აქცენტი გაკეთდება ინგლისური ენის ცოდნის გაუმჯობესებაზე, მათ შორის:

- აკადემიური ტექსტების კითხვა და ანალიზი ინგლისურად

- ესეების, მოხსენებების და პრეზენტაციების წერა ინგლისურად

- დისკუსიებსა და დებატებში ჩართვა ინგლისურ ენაზე

- ლექციების და აუდიო მასალების მოსმენა ინგლისურ ენაზე

 

შენიშვნა: სილაბუსი ექვემდებარება ცვლილებას სტუდენტების საჭიროებებისა და განვითარებადი ბიზნეს ლანდშაფტის გათვალისწინებით.

 

სტუდენტთა მიღება ხდება წინასწარი ტესტირების საფუძველზე, რომელიც დაადგენს მსმენელის ინგლისური ენის ცოდნის დონეს.

 

 

Name of the course: Organizational Management - English program

 

Duration of the course: 5 weeks

 

Course overview:

The Organizational Management-English program is designed to provide students with a comprehensive understanding of key principles, theories and practices in the field of organizational management, delivered entirely in English.

 

The course aims to improve students' English language skills while equipping them with essential management skills and terms required in today's global business environment.

 

During the course, students will learn:

- Review of principles and theories of organizational management

- The importance of effective management in modern business

- Managerial roles and functions

- Communication skills for managers

- Planning process and its importance

- Types of planning: strategic, tactical, operational

- Decision making models and techniques

- Problem solving strategies

- Types of organizational structures

- Organizational culture and its influence on management

- Leadership theories and styles

- The role of motivation in the work of employees

- Involvement and empowerment of employees

- Challenges of cross-cultural leadership

- Recruitment and selection processes

- Performance management and evaluation

- Training and development programs

- Effective communication strategies

- Managing the challenges of cross-cultural communication

- Conflict resolution techniques

- Negotiation skills for managers

 

Evaluation methods:

- Tests and exams to assess understanding of theoretical concepts

- Projects and presentations to apply knowledge in a practical environment

- Written assignments and essays on management topics

- Participation and involvement in class discussions and activities

 

Improving language skills:

During the course, emphasis will be placed on improving English language skills, including:

- Reading and analysis of academic texts in English

- Writing essays, reports and presentations in English

- Engaging in discussions and debates in English

- Listening to lectures and audio materials in English

 

Note: Syllabus is subject to change based on student needs and evolving business landscape.

 

Students are admitted on the basis of preliminary testing, which will determine the student's level of knowledge of the English language.

What You'll Learn