ზოგადი ფსიქოლოგია

სასწავლო კურსის მიზანი ზოგადი ფსიქოლოგიის კურსის სწავლების მიზანია სტუდენტს შეასწავლოს ზოგადი ფსიქოლოგიის ძირითადი საკითხები: ფსიქიკური პროცესები, ცნობიერების, არაცნობიერის, პიროვნებისა და ქცევის კატეგორიები; ფსიქიკური ცხოვრების ფილოგენეტური და ონტოგენეტური განვითარების პრობლემატიკა, სოციალური ფსიქოლოგიის საკითხები, ფსიქიკური აშლილობებისა და მათი ფსიქოლოგიური მკურნალობის ძირითადი ასპექტები. ასევე მისცეს სტუდენტს ცოდნა ფსიქოლოგიის საგნის და ამოცანის შესახებ. ასევე ადამიანის ფსიქიკის შესახებ, როგორც თეორიული

Start Course

ოკუპაციური თერაპია

Start Course

ბავშვთა ფსიქოლოგია

კურსის შესახებ კურსის გავლა შესაძლებელია ასევე    ონლაინ. ტრენინგის მსვლელობისას განიხილება შემდეგი საკითხები: ·        ბავშვის ფსიქოლოგიის შესახებ ·        ბავშვის ზრდა – განვითარების ეტაპები ·        ეტაპობრივი განვითარება ·        ბავშვისფიზიოლოგიური განვითარება ·        თემატური განვითარება ·        ბავშვის ინტელექტი ·  

Start Course