ბავშვთა ფსიქოლოგია

კურსის შესახებ კურსის გავლა შესაძლებელია ასევე    ონლაინ. ტრენინგის მსვლელობისას განიხილება შემდეგი საკითხები: ·        ბავშვის ფსიქოლოგიის შესახებ ·        ბავშვის ზრდა – განვითარების ეტაპები ·        ეტაპობრივი განვითარება ·        ბავშვისფიზიოლოგიური განვითარება ·        თემატური განვითარება ·        ბავშვის ინტელექტი ·  

Start Course

ოკუპაციური თერაპია

ოკუპაციური თერაპია არის ჯანმრთელობის დამხმარე სპეციალობა, რომელიც ორიენტირებულია ადამიანის კეთილდღეობის და ჯანმრთელობის ხარისხის გაზრდაზე ყოველდღიურ საქმიანობებში თანამონაწილეობის გზით. მაკ ჯორჯიას ოკუპაციური თერაპევტები უზრუნველყოფენ სხვადასხვა სერვისების განხორციელებას საქართველოს მასშტაბით პროფესიონალთათვის, ბენეფიციართათვის და სხვა დაინტერესებული პირებისთვის. პროგრამის კურსდამთავრებული: განიხილავს პიროვნებას ჰოლისტურად, ითვალისწინებს რა მის ფიზიკურ, გონებრივ, ემოციურ და სულიერ საჭიროებებს, შესაძლებლობებსა და პოტენციალს; ხსნის ადამიანის/ჯგუფის/თემის საქმიანობასა და

Start Course

ძიძების კურსი

მიმდინარეობს  მიღება   სერტიფიცირებულ ტრენინგ კურსსზე. კურსის გავლა ასევე შესაძლებელია ონლაინ. პროგრამა ითვალისწინებს ძიძის მომზადებას თანამედროვე მოთხოვნების შესაბამისად 1 ეთიკური ნორმები 2 ბავშვის განვითარების ეტაპები,ფსიქოლოგიური, ფიზიოლოგიური 3 ჯანსაღი კვება 4 თამაში და მისი როლი 5 პირველადი დახმარება გადაუდებელი შემთხვევების დროს 6 ბავშვის მოვლა სამედიცინო კუთხით 7 საკომუნიკაციო უნარ-ჩვევა 8 თვითშეფასება 9 კონფლიქტის მართვა 10 უსაფრთხოება 11 დისციპლინის ტექნიკები ერთთვიანი სწავლების შემდეგ ჩატარდება ტესტირება და გაიცემა ორენოვანი სერტიფიკატი და სარეკომენდაციო წერილი დასაქმებისათვის. ასევე ჩვენი მსმენელი უფასოდ მიიღებს მეთოდორ ლიტერატურას.

Start Course