პიროვნული განვითარების ტრენინგი

კურსის დასახელება: პიროვნული განვითარების ტრეინინგი კურსი მოიცავს სამოტივაციო წერილის და რეზიუმეს შედგენას, გასაუბრების ტექნიკების გაცნობას. კურსის მიზანია – დაინტერესებულ პირებს და სამუშაოს მაძიებლებს მისცეს შესაძლებლობა და საშუალება მარტივად და ეფექტურად გაიარონ გასაუბრებები პოტენციურ დამსაქმებლებთან, ასევე მათი რეზიუმე და სამოტივაციო წერილი იყოს მორგებული თანამედროვე სტანდარტებს და პასუხობდეს სამუშაოს სპეციფიკას. კურსი მოიცავს: შესავალი გასაუბრების ტექნიკებში ქართული და

Start Course

პროფესიული ორიენტაცია, საკუთარი ბიზნესის დაწყება და მართვა

პროგრამის დასახელება-პროფესიული ორიენტაცია, საკუთარი ბიზნესის დაწყება და მართვა ტრენინგის კურსის მიზანი და შედეგები – კურსი შედგება ორი მოდულისაგან. I მოდულია – „პროფესიული ორიენტაცია“. I მოდულის მიზანია მსმენელებმა ისწავლონ, თუ როგორ აღმოაჩინონ და პრაქტიკაში გამოავლინონ საკუთარი ძლიერი მხარეები, როგორ დაგეგმონ საკუთარი კარიერა, როგორ სრულყონ ის უნარ-ჩვევები, რომელიც მათ დამსაქმებლის წინაშე წარსადგენად სჭირდებათ. ადამიანის უნარ-ჩვევები, ინტერესები, ხასიათის

Start Course

კარიერული განვითარება

კურსის მიზანია განავითაროს პერსონალური კარიერული მართვის კომპეტენციები,გაზარდოს სტუდენტის დასაქმების შესაძლებლობა და კარიერული წარმატება. კურსი მოიცავს ისეთ თემებს, როგორიცაა  კარიერის დაგეგმვა,განვითარება და მართვა; განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა თვით-შეფასების პროცესს და თვით-შეფასების მეთოდებს:ხასიათის, ინტერესების, უნარების, ღირებულებების, ემოციური ინტელექტი და მოტივაციის განმსაზღვრელ ტესტებს.თვით-შეფასების შედეგების და სტუდენტთა მიერ მათი კარიერული შესაძლებლობების შესახებ კვლევის საფუძველზე, რომელიც ასევე მოიცავს დაფარულ სამუშაო ბაზარს,სტუდენტები

Start Course