მენეჯმენტი

მენეჯმენტი სასწავლო კურსის მიზანია  – სტუდენტებს გააცნოს და შეასწავლოს მენეჯმენტის, როგორც მართვის ხელოვნების მეცნიერული და პრაქტიკული ასპექტები. კურსი მოიცავს მენეჯმენტის ისეთ საკვანძო კონცეფციებს და პრობლემებს, როგორიცაა ორგანიზაციის მართვის ძირითადი პოსტულატები, მენეჯმენტის სკოლების და მენეჯმენტის მოდელების ევოლუცია, მენეჯმნტის კრიტერიუმები, ფუნქციები, მეთოდები,  გაშუქებულია სხვადასხვა ბიზნესის მოდელები და ორგანიზაციის მართვის სტრუქტურები, აგრეთვე მენეჯმენტის მთავარი კაპიტალის – დროის, იმიჯის

Start Course

Teacher

კომუნიკაციები მენეჯმენტის სისტემაში

კურსის დასახელება-კომუნიკაციები მენეჯმენტის სისტემაში სამიზნე აუდიტორია-კურსიის გავლა შეუძლია ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს,ან მათ ვინც უკვე დასაქმებულია და სურს საფუძვლიანად შეისწავლოს კომუნიკაციები.ან თუნდაც ნებისმიერ პირს,ვისაც სურს წარმატებული კომუნიკაციის დამყარება. კომუნიკაცია გულისხმობს ინფორმაციის გაცვლას, რომლის საფუძველზე მენეჯერები/ხელმძღვანელები ღებულობენ გადაწყვეტილებებს და დაყავთ ისინი ორგანიზაციის მუშაკებამდე. კომუნიკაცია ორგანიზაციათა ეფექტიანი ფუნქციონირების აუცილებელი პირობაა.გამოკვლევებით დადგენილია, რომ ორგანიზაციის ხელმძღვანელები თავიანთი სამუშაო დროის 50-დან

Start Course

PR მენეჯმენტი

კურსის შესახებ საზოგადოებასთან ურთიერთობა (PR) კოორდინატორია ქ-ლ ლალი მოროშკინა. საზოგადოებასთან ურთიერთობა (PR) პროგრამაში გათვალისწიებულია იმ თანამედროვე ტექნოლოგიებისა და საშუალებების შესწავლა, რომელზეც აგებულია საზოგადოებასთან ურთიერთობების სამსახურის თანამედრივე საქმიანობა, რაც ინტეგრირებულია დღესდღეობით ყველაზე აქტუალურ და განვითარებად სოციალური მედიასთან. ჩვენ აგრეთვე შეგასწავლით ეფექტური კომუნიკაციისა და მნიშვნელოვანი მოლაპარაკებების წარმართვის ტექნოლოგიებს, რაც მნიშვნელოვანწილად განაპირობებს წარმატებას საქმიანობის ნებსიმიერ სფეროში. პროგრამა მოიცავს

Start Course