იურიდიული ინგლისური

კურსის შესახებ კურსი ემყარება ენის შესწავლის პრაქტიკულ მიდგომას. კურსი ითვალისწინებს შემდეგი თემების შესწავლას: იურიდიული სპეციალობები (საერთაშორისო, კომერციული, სისხლის სამართლის, სამოქალაქო და ა.შ.) რა არის კანონი და როგორ მოქმედებს  იგი იურიდიული პროცედურები იურიდიული სისტემები იურიდიული კანონებისა და დოკუმენტაციის შედგენა/წარმოება პირველ ეტაპზე მსმენელმა უნდა გაიაროს შესაბამისი ტესტირება. 

Start Course

ტექნიკური ინგლისური

კურსის შესახებ ტექნიკური ინგლისურის კურსი განკუთვნილია მათვის ვინც  სწავლობს კომპიუტერულ ტექნოლოგიებზე   ან მუშაობს IT სექტორში კურსი რომელიც დაგეხმარებათ განავითაროთ და გამოიყენოთ ინგლისური თქვენს კარიერაში. ეს კურსი გათვლილია ინჟინრებისთვის, კომპიუტერული ტექნოლოგიების სპეციალისტებისთვის. ტექნიკოსებისთვის, და სტუდენტებისათვის. კურსი მოიცავს ტექნიკური  ინგლისურის ტერმინოლოგიის გაცნობას შესწავლას და მათ გამოყენებას .   გარდა ამისა, თქვენ შეძლებთ გაფართოვოთ თქვენი პროფესიული ლექსიკა

Start Course

ბერძნული ენა

კურსის შესახებ ბერძნული ენის შემსწავლელი კურსი გთავაზობთ ბერძნული ენის საფუძვლიან შესწავლას თანამედროვე მეთოდების გამოყენებით სწავლება მოიცავს 6 ძირითად დონეს: A1, A2, B1, B2, C1, C2 თითოელი დონის ხანგრძლივობა -3 თვე. შესაძლებელია როგორც ჯგუფური,ასევე ინდივიდუალური სწავლება. ჯგუფი შედგება 3-5 სტუდენტისაგან. სწავლება მიმდინარეობს კვირაში 2 ჯერ, 1 სთ და 30წთ ყოველი კურსის გავლის შემდეგ ტარდება ტესტირება და

Start Course