უსაფრთხოება

კურსის შესახებ საერთაშორისო განათლების აკადემია ბიდისი   აგრძელებს  მიღებას ერთ-ერთყველაზეაქტუალურდამოთხოვნადთემაზეშრომის უსაფრთხოება. მოსამზადებელიტრენინგ-კურსიმორგებულიაროგორცსაერთაშორისო, ისეადგილობრივმოთხოვნებზე. ტრენინგისმიზანი: კომპანიებისჯანმრთელობისადაშრომისუსაფრთხოებისმენეჯერებისთვის, საჭიროკომპეტენციებისგანვითარებაორგანიზაციაშიჯანმრთელობისადაშრომის უსაფრთხოებისეფექტურიმართვისთვის. კურსი გათლილია; კომპანიებისჯანმრთელობისადაშრომისუსაფრთხოებისმენეჯერებისთვის, ინჟინრებისთვის, შრომისადაჯანმრთელობისუსაფრთხოებაზეპასუხისმგებელისხვაპირებისთვის. ტრენინგისთემატიკა. პირველადისამედიცინოდახმარება; – ჯანმრთელობისადაშრომისუსაფრთხოებისსაკანონმდებლომიმოხილვა; – სახანძროუსაფრთხოებადახანძართანბრძოლა; – რისკებისშეფასებასამუშაოადგილზე; – ჩაკეტილსივრცეშიმუშაობა; – ელექტროუსაფრთხოება; – სიმაღლეზეუსაფრთხოდმუშაობა; – ავტოკარისუსაფრთხოდმუშაობა. -ელექტროუსაფრთხოება -სტატიკურიელექტროობისგანდაცვა -მაღალიწნევისმოწყობილებები -უსაფრთხოებამშენებლობაზედასაწყობებში -შრომის უსაფრთხოება. ფასებიდაპირობები: ტრენინგისღირებულება: 700  ლარი. კორპორატიული დაკვეთის შემთხვევაში კურსის საფასური შემცირდება  20 %

Start Course

ელექტროობის გადასამზადებელი კურსი

ელექტრო უსაფრთხოება  დენის მოქმედება ცოცხალ ქსოვილებზე  ელექტრული დარტყმა  ელექტრული დენის უსაფრთხოების სტანდარტები  დენის გავლის გზის გავლენა დაშავების შედეგებზე  ადამიანის გათავისუფლება დენის მოქმედენისგან  დენით დაშავების საშიშროება ქსელებში  დამცავი ჩამიწება. დანულება დამცავი ამორთვა  ელექტრო დანადგარების ექსპლუატაციის უსაფრთხოება  მაღალი ძაბვის საჰაერო ხაზების უსაფრთხოება  ძაბვასთან სამუშაო აღჭურვილობა სტატისტიკური ელექტროობისგან

Start Course