უსაფრთხოება

კურსის შესახებ საერთაშორისო განათლების აკადემია ბიდისი   აგრძელებს  მიღებას ერთ-ერთყველაზეაქტუალურდამოთხოვნადთემაზეშრომის უსაფრთხოება. მოსამზადებელიტრენინგ-კურსიმორგებულიაროგორცსაერთაშორისო, ისეადგილობრივმოთხოვნებზე. ტრენინგისმიზანი: კომპანიებისჯანმრთელობისადაშრომისუსაფრთხოებისმენეჯერებისთვის, საჭიროკომპეტენციებისგანვითარებაორგანიზაციაშიჯანმრთელობისადაშრომის უსაფრთხოებისეფექტურიმართვისთვის. კურსი გათლილია; კომპანიებისჯანმრთელობისადაშრომისუსაფრთხოებისმენეჯერებისთვის, ინჟინრებისთვის, შრომისადაჯანმრთელობისუსაფრთხოებაზეპასუხისმგებელისხვაპირებისთვის. ტრენინგისთემატიკა. პირველადისამედიცინოდახმარება; – ჯანმრთელობისადაშრომისუსაფრთხოებისსაკანონმდებლომიმოხილვა; – სახანძროუსაფრთხოებადახანძართანბრძოლა; – რისკებისშეფასებასამუშაოადგილზე; – ჩაკეტილსივრცეშიმუშაობა; – ელექტროუსაფრთხოება; – სიმაღლეზეუსაფრთხოდმუშაობა; – ავტოკარისუსაფრთხოდმუშაობა. -ელექტროუსაფრთხოება -სტატიკურიელექტროობისგანდაცვა -მაღალიწნევისმოწყობილებები -უსაფრთხოებამშენებლობაზედასაწყობებში -შრომის უსაფრთხოება. ფასებიდაპირობები: ტრენინგისღირებულება: 700  ლარი. კორპორატიული დაკვეთის შემთხვევაში კურსის საფასური შემცირდება  20 %

Start Course