კურსი საბაბვშო ბაღის აღმზრდელთათვის

კურსის შესახებ სკოლამდელი  აღზრდის   კურსი  პედაგოგთათვის გორსა და თბილისში. ტრენინგში მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ სკოლამდელი დაწესებულების აღმზრდელებს, ფსიქოლოგებს და ამ სფეროთი დაინტერესებულ პირებს ,რომლებიც  ტრენინგის ფარგლებში გაეცნობიან აღზრდის თანამედროვე მეთოდებსა და სწავლების ფსიქოლოგიურ ფაქტორებს. ასევე მიიღებენ ინფორმაციას სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე აღსაზრდელებთან მუშაობის სპეციფიკის შესახებ. პროგრამის  შინაარსი : სკოლამდელი ასაკის  ბავშვის  განვითარება ასაკისა და  და სფეროების მიხედვით ფიზიკური, მოტორული,

Start Course

ინკლუზიური განთლება

– რა არის ინკლუზიური განათლება; – რა არის სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროება; – რა არის შეზღუდული შესაძლებლობა; – ინკლუზიური განათლების გარემო და მართვა; – სასწავლო სირთულეების იდენტიფიკაცია; – სპეცპეგაგოგის როლი სკოლასა და ბაღში; – ბავშვის გადამისამართების სტრატეგიები, ურთიერთობა მშობელთან; – შეფასებული ბავშვის საბუთების შესწავლა; – პროგრამის ცვლილება / გამარტივება; – სსსმ მოსწავლის ჩართვა სასწავლო პროცესში; –

Start Course

Teacher

ლოგოპედიური კურსი

ლოგოპედიური კურსი მოიცავს: * ბავშვის ლოგოპედიური შემოწმება; * ასაკობრივი განვითარების თავისებურებანი; * კომუნიკაციის დარღვევები და მუშაობა; * საარტიკულაციო აპარატის გამოკვლევა და სავარჯიშოები; * სამეტყველო სუნთქვა და მისი მოსაწესრიგებელი სავარჯიშოები; * ფონემატური სმენა და მისი განმავითარებელი ვარჯიშები; * ბგერათწარმოქმნის დარღვევები, მათი გამოსწორების მეთოდები და ხერხები; * ენობრივი პრობლემები; * მეტყველების შეფერხება და დარღვევა; * ლექსიკური მარაგის

Start Course