პირველადი გადაუდებელი დახმარება

კურსის შესახებ პირველადი გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების შემსწავლელი თორიულ და პრაქტიკული კურსი. (პრაქტიკული კურსი მოიცავს მულაჟებით  მეცადინეობას) კურსი გათვლილია ნებისმიერი მსმენელისთვის ასევე; ექიმებისთვის ექთნებისთვის საპატრულო სამსახურის თანამშრომლებთათვის სახანძრო და დაცვის თანამშრომლებთათვის პედაგოგები – ძიძა აღმზრდელი, მომვლელი სასჯელ აღსრულების სფეროს ზედამხედველები რეზიდენტებისთვის. მაშველთათის. აეროპორტის თანამშრომელთათვის . სასწრაფოს თანამშრომელთათვის და ა.შ.  სასტუმროების  თანშრომელთათვის. პროგრამა გათვლილია ექიმის მოსვლამდე პირველად

Start Course

სამედიცინო დაწესებულების რეგისტრატორ- ადმინისტრატორი

კურსის შესახებ კურსი გათვილია: სამედიცინო სექტორში დასაქმებით დანტერესებული ნებისმიერი მსურველისთვის.  კურსის მიზანია: კვალიფიკაციის ამაღლება და პრაქტიკული უნარ-ჩვევების გამომუშავება, რომელიც კურსდამთავრებულს ხელს შეწყობს, უპასუხოს დამსაქმებლის მოთხოვნებს და შესაბამისად, გაზარდოს შესაძლებლობა სამედიცინო სექტორში (სამედიცინო ცენტრებში, აბმულატორიული კლინიკებში, მრავალპროფილიანი საავადმყოფოებში, სტომატოლოგიური კლინიკებში) დასაქმებისა.  კურსი მოიცავს: პაციენტის მართვის ციკლს სამედიცინო დაწესებულებაში, რაც გულისხმობს:პაციენტთან კომუნიკაციის სტანდარტებიპაციენტის უფლებები და მოვალეობებისამედიცინო დოკუმენტაციის

Start Course

ტრეინინგი აფთიაქის მენეჯერთათვის

კურსის შესახებ ჯანდაცვის პოლოტიკა და მენეჯმენტის შემსწავლელ კურსზე მიმდინარეობს მიღება კურსი განკუთვნილია ჯანდაცვით ორგანიზაციებში (ამბულატორია, საავადმყოფო, სტომატოლოგიური კლინიკა და ა.შ.) ხელმძღვანელ პოზიციებზე მომუშავე ჯანდაცვის პროფესიონალებისთვის: კლინიკური მენეჯერი, განყოფილების ხელმძღვანელი და სხვა. კურსი მოიცავს ; • ჯანდაცვის პოლიტიკა, ჯანდაცვის სისტემის მიზნები და ფუნქციები; • ჯანდაცვის დაფინანსება, სამედიცინო მომსახურების დაფინანსების მეთოდები; • სამედიცინო მომსახურების ორგანიზაცია, პირველადი ჯანდაცვა,

Start Course