ფარმაცია

კურსის შესახებ ფარმაციის  მოკლევადიანი მომზადება-გადამზადების პროგრამა ფარმაციის შემსწავლელ ტრენინგ–კურსი გათვლილია    ნებისმიერი მსურველისთვის . პროგრამის მიზანია მსმენელთა მომზადება-გადამზადება, რის შემდეგაც ისინი შეძლებენ ფარმაცევტული და პარაფარმაცევტული პროდუქციის მიღება – განთავსებას, აღწერას, პარაფარმაცევტული პროდუქციის გაცემის პროცესში მონაწილეობას, ნაშთების პერიოდულ კონტროლს, მცირე შეფუთვებად მზა წამლის ფორმის დაფასოებას და მომხმარებელთან კომუნიკაციას. ▪ პროდუქციის ვიზუალურად შემოწმებას, იგივეობის, სასაქონლო ნიშნებისა და რაოდენობის

Start Course

პირველადი გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების შემსწავლელი კურსი, გაიცემა ავტორიზირებული სახემწიფო სერთიფიკატი

კურსის შესახებ პირველადი გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების   შემსწავლელი კურსი  პრეჰოსპიტალურ ეტაპზე. სწავლება მოიცავს  როგორც თეორიულ ნაწილს, აგრეთვე თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი აღჭურვილობით პრაქტიკულ მეცადინეობას. კურსი  განკუთვნილია :   ექიმებისთვის. ექთნებისთვის.. სტომატოლოგია კოსმეტოლოგია . საპატრულო სამსახურის თანამშრომლებთათვის. სახანძრო და დაცვის თანამშრომლებთათვის. პედაგოგები – ძიძა აღმზრდელი, მომვლელი. სასჯელ აღსრულების სფეროს ზედამხედველები. რეზიდენტებისთვის. მაშველთათის. აეროპორტის თანამშრომელთათვის . სასწრაფოს თანამშრომელთათვის და

Start Course

სამედიცინო დაწესებულების რეგისტრატორ- ადმინისტრატორი

კურსის შესახებ კურსი გათვილია: სამედიცინო სექტორში დასაქმებით დანტერესებული ნებისმიერი მსურველისთვის.  კურსის მიზანია: კვალიფიკაციის ამაღლება და პრაქტიკული უნარ-ჩვევების გამომუშავება, რომელიც კურსდამთავრებულს ხელს შეწყობს, უპასუხოს დამსაქმებლის მოთხოვნებს და შესაბამისად, გაზარდოს შესაძლებლობა სამედიცინო სექტორში (სამედიცინო ცენტრებში, აბმულატორიული კლინიკებში, მრავალპროფილიანი საავადმყოფოებში, სტომატოლოგიური კლინიკებში) დასაქმებისა.  კურსი მოიცავს: პაციენტის მართვის ციკლს სამედიცინო დაწესებულებაში, რაც გულისხმობს:პაციენტთან კომუნიკაციის სტანდარტებიპაციენტის უფლებები და მოვალეობებისამედიცინო დოკუმენტაციის

Start Course