ბალანსი ბუღალტერიაში

კურსის შესახებ ბუღალტრული აღრიცხვის საფუძვლები:კურსი განკუთვნილია საჯარო სფეროში მომუშავე პირთა კვალიფიკაციისასამაღლებლად, იურისტებისთვის, ეკონომისტებისთვის და სხვა დაინტერესებულიპირებისთვის, რომლებიც პრაქტიკული საქმიანობიდან გამომდინარე ახორციელებენსახელმწიფო სექტორში ფინანსურ ანგარიშგებას, შესყიდვებს და სურთ გაეცნონუახლეს საკანონმდებლო ცვლილებებს მათი სწორად დანერგვის მიზნითყოველდღიურ საქმიანობაში.კურსის მიზანია მსმენელს შეასწავლოს: ფინანსური ანგარიშგების არსი;ძირითადი ცნებები; სახელმწიფო შესყიდვების სამართლებრივი, ეკონომიკური დაორგანიზაციული საფუძვლები; სახელმწიფო შესყიდვების პროცედურები;სატენდერო წინადადების მომზადების ძირითადი ასპექტები;სახელმწიფო

Start Course

ბუღალტერიის შემსწავლელი სასერტიფიკატო კომპლექსური კურსი

საერთაშორისო განათლების აკადემია ბიდისი ახორციელებს სახელმწიფოს მიერ ავტორიზებულ მოკლევადიან პროფესიულ მომზადება/გადამზადების  პროგრამებს, რომელთა დასრულების შემდგომაც გაიცემა სახელმწიფოს მიერ აღიარებული ორენოვანი სერტიფიკატი. კურსის შესახებ  პირველი დონე 1.მიზნები, საჭიროება, დანიშნულება, აუცილებლობა, პრინციპები, მოთხოვნები; 2.ბუღალტერიის სპეციფიკა დარგების მიხედვით; 3.საბუღალტრო დოკუმენტები: სალაროს შემოსავლისა და გასავლის ორდერები, ელ.ზედნადები,  ანგარიშ-ფაქტურა, ინვოისი, ხელშეკრულება, მიღება -ჩაბარების აქტი, საბანკო ამონაწერი, ხელშეკრულებები, მიღება-ჩაბარების აქტები; 4.საგადასახადო კანონმდებლობის გაცნობა, საქართველოში

Start Course

კომპიუტერული ბუღალტერია ORIS-ის კურსი

კურსი გათვლილია დამწყებ და მოქმედ ბუღალტერთათვის . პროგრამის ფარგლებში შეისწავლება: ORIS-ის ინსტალაცია ახალი ორგანიზაციის შექმნა საოპერაციო და ანალიზური პერიოდები ანგარიშთა გეგმა და სასტარტო ნაშთების დასმა საბუღალტრო გატარებები დოკუმენტაციის შექმნა: სალაროს გასავლის ორდერი სალაროს შემოსავლის ორდერი საგადასახადო დავალება სასაქონლო ზედნადები ხელფასის დაანგარიშება ხელფასის დარიცხვის გატარებები ძირითადი საშუალებების მიღება, სასტარტო ნაშთებში დასმა ცვეთის დარიცხვა პაკეტური კორექტირება სამეურნეო

Start Course