ბუღალტერია (ბასს) სტანდარტებით

კურსის შესახებ ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების , საქართველოს საგადასახადო კოდექსის და საბუღალტრო პროგრამა ორისის  და ფინას სწავლებას  საერთაშორისო განათლების აკადემია ახორციელებს    საბუღალტრო  კომპანია ,, ანაგელის ‘’  მეშვეობით.  ერთობლივი პროექტით    შემოთავაზებულია სწავლების მრავალი მოდელი. საბუღალტრო კურსები განკუთვნილია დამწყებთათვის და ბუღალტრის ასისტენტებისთვის, მთავარი ბუღალტრებისთვის, ბიზნესმენებისთვის, ასევე ნებისმიერი პროფესიის ადამიანისთვის, ვისაც სურს მიიღოს ცოდნა ბუღალტერიასა და საგადასახადო დაბეგვრაში.

Start Course

ბალანსი ბუღალტერიაში

კურსის შესახებ ბუღალტრული აღრიცხვის საფუძვლები:კურსი განკუთვნილია საჯარო სფეროში მომუშავე პირთა კვალიფიკაციისასამაღლებლად, იურისტებისთვის, ეკონომისტებისთვის და სხვა დაინტერესებულიპირებისთვის, რომლებიც პრაქტიკული საქმიანობიდან გამომდინარე ახორციელებენსახელმწიფო სექტორში ფინანსურ ანგარიშგებას, შესყიდვებს და სურთ გაეცნონუახლეს საკანონმდებლო ცვლილებებს მათი სწორად დანერგვის მიზნითყოველდღიურ საქმიანობაში.კურსის მიზანია მსმენელს შეასწავლოს: ფინანსური ანგარიშგების არსი;ძირითადი ცნებები; სახელმწიფო შესყიდვების სამართლებრივი, ეკონომიკური დაორგანიზაციული საფუძვლები; სახელმწიფო შესყიდვების პროცედურები;სატენდერო წინადადების მომზადების ძირითადი ასპექტები;სახელმწიფო

Start Course

ბუღალტერიის შემსწავლელი სასერტიფიკატო კომპლექსური კურსი

კურსის შესახებ  პირველი დონე 1.მიზნები, საჭიროება, დანიშნულება, აუცილებლობა, პრინციპები, მოთხოვნები; 2.ბუღალტერიის სპეციფიკა დარგების მიხედვით; 3.საბუღალტრო დოკუმენტები: სალაროს შემოსავლისა და გასავლის ორდერები, ელ.ზედნადები,  ანგარიშ-ფაქტურა, ინვოისი, ხელშეკრულება, მიღება -ჩაბარების აქტი, საბანკო ამონაწერი, ხელშეკრულებები, მიღება-ჩაბარების აქტები; 4.საგადასახადო კანონმდებლობის გაცნობა, საქართველოში მოქმედი გადასახადები; 5.საცდელი ბალანსი: აქტივები, ვალდებულებები, კაპიტალი, ბალანსისი ფორმულა,  დებიტორებისა და კრედიტორების ცნება, საცდელი ბალანსისი შედგენის წესი (ამოცანები);

Start Course