You are currently viewing მე ვამაყობ რომ რომ ბიდისელი

მე ვამაყობ რომ რომ ბიდისელი

მე ვამაყობ რომ რომ ბიდისელი ვარ 🥰🥰 ჩემი პირადად როგორც ემიგრანტის დიდი იმედი ხართ 🥰🥰🥰მადლობა რომ არსებობთ 🙏❤