3DS MAX გრაფიკა

0
Lessons
0
Quizzes
0
Modules

საბაზისო პროგრამა 3dsMax -ის კურსის  აღწერა.

საბაზისო შემსწავლელი კურსი შედგება თეორიული  და  პრაქტიკული  ნაწილებისაგან და მოიცავს 3dsMax-ის პროგრამაში საპროექტო საქმიანობაზე მიმართული კომპიუტერული ხაზვის, მოდელირებისა და ნახაზების მართვის მეთოდებს, საშუალებებსა  და ინსტრუმენტებს.

Basic 3dsMax Course Description

The course covers theoretical and practical aspects and comprises the methods, means and instruments of computer drawing ,modeling, drawing management aimed at project activity in the 3dsMax  program.

მიზანი:

კურსის მიზანია შეასწავლოს სტუდენტს 3dsMax-ის პროგრამის ინტერფეისი და პროგრამაში კომპიუტერული ხაზვის, მოდელირებისა და ნახაზების მართვის მეთოდები, საშუალებები და ინსტრუმენტები. გამოუმუშაოს მას ამ პროგრამაში  მუშაობის ძირითადი უნარ-ჩვევები და  აუცილებელი თეორიული და პრაქტიკული ცოდნა  3dsMax-ის პროგრამაში  პროექტის აწყობისს, მოდელირება-ტექსტურირების და პროქტის ვიზუალიზაცია-წარდგენის საშუალებებლი და ასევე მისი  რენდერების ამობეჭდვდა.

Aims:

The aim of the basic course is to equip the student with the knowledge of program’s user interface , working methods, means and instruments of computer drawing, modeling-texturing,  drawing management aimed at project activity in 3Ds max program. The aim of the course is to equip the students with the basic skills and knowledge of designing the project in 3D max program, project visualization-rendering, presenting and printing.

ცოდნა და გაცნობიერება

კურსის დასრულების შემდეგ სტუდენტს ექნება:

 • 3Ds max-ის პროგრამაში არქიტექტურული ობიექტის გამოხაზვის, კორექტირების და სამგანზომილებიანი მოდელის აგების  ხერხების ცოდნა;
 • მოდელის მხატვრული დამუშავების, ტექსტურირების და სტანდარტული ვიზუალიზაციის ასევე  ფოტორეალისტური გამოსახულების საბაზისო შექმნის მეთოდების ცოდნა;
 • სასურველი რაკურსის მოძებნის, რენდერის ფანჯრის ზომის შერჩევის, ფურცელზე განთავსებისა და გამობეჭდვის სტანადარტებისა და ხერხების ცოდნა;
 • Standart User Interface -UI Settings-მომხმარლებლის სტანდარტული ინტერფეისის მართვის ფუნქციების და ბრძანებების შესწავლა.
 • Customize/ Working Units- ზომის ერთეულების დაყენება მორგება/ბრძანებები.
 • Autobag files/recent files/settings-დაკარგული ფაილების აღდგენა,წინა გახსნილი ფაილების რაოდენობის ნახვის დაყენება და ძირითადი საჭირო პარამეტრები.
 • Grid/setting units-ეკრანზე ბადის ზომის ერთეულების დაყენება. Grids and snaps settings-ბადე და მიბმის ხელსაწყოს ფუნქციები.
 • Viewport configuration/ settings/Quads/-ეკრანზე ხედების ფანჯრების დალაგება და მათი პარამეტრები.
 • Viewports additional menus- ხედებში დამატებითი ფუნქციების მენიუები. Stylized /sketches -ხედში ობიექტების ჩვენების ჩანახატობრივი რეჟიმების მხატვრული ვარიანტები.
 • Cube-ხედების ხელსაწყო.
 • Axis -ობიექტის ღერძის მნიშვნელობა/ფუნქცია.
 • Copy-clone/reference/ - ობიექტის კოპირების ვარიანტები.
 • Group- ობიექტების გაერთიანება.
 • Main Tools menu-ბრძანებების მთავარი პანელის ძირითადი ფუნქციების შესწავლა.
 • Toolbar menu- ხელსაწყოების მთავარი მენიუ.
 • Command panel-ბრძანებების მარჯვენა პანელი.
 • Zoom panel-ეკრანზე მაშტაბირების პანელი.
 • Coordination system-კოორდინატების სისტემის ახსნა.
 • Modifier list – extrude , bevel, lathe, twist, skew, lattice, taper, shell,cap,pro optimizer,mesh smooth, turbosmooth ობიექტებზე მოდიფიკატორების გამოყენების ხერხების ცოდნა;
 • Standart primitives -სტანდარტული გეომეტრიული ობიექტების სამართავი დაფის პარამეტრების და მართვის ცოდნა;
 • Extended primitives-გაუმჯობესებული პარამატრების მქონე გეომეტრიული ობიექტების პარამეტრების და მართვის ცოდნა.
 • Compound objects -რთული ობიექტების შექმნა ხაზით და ლოფტით Line and Loft .
 • Shapes-Line(Vertex/segment/spline/ outline.  and all Splines, Text -ხაზით ობიექტების შექმნა და არსებული ნახაზიდან  სივრცეში მაკეტის აგება ხაზით.  ხაზის დამუშავების რეჟიმები,ხაზოვანი ფორმები და ტექსტის პარამეტრები,გამოყენება.
 • Hierarchy და Display option (Hide/Undide/Freeze-Unfreeze)-ობიექტის ღერძის გადატანის (Pivot, hierarchy/ affect pivot point only- ხელსაწყოს და ბრძანება იერარქიის ფუნქციები. ობიექტების ეკრანზე გამოჩენა/დამალვის/,ობიექტზე მანიპულირების გაუქმება/ჩართვის ფუნქციები და მათი მართვის საშუალებების ცოდნა;
 • Scene explorer- სცენაზე ობიექტების ჩამონატვალთა სარჩევი.
 • Material editor/Standart slate materials-მატერიალების რედაქტორი/ სტანდარტული მასალების შექმნა/რედაქტირება. ტექსტურის გამოყენება და ობიექტზე მაშტაბირება- texture/ UVW Map. scaling
 • Create and Use of Material library objects and maps/merge option-მასალების ბიბლიოთეკის და ობიექტების შემოტანის შესწავლა და გამოყენება.
 • Import-from Archicad and Autocad files-პროექტის იმპორტი არქიკადიდან და ავტოკადიდან.
 • (ფოტორეალისტური რენდერებისთვის vray next /vray materials- ვირეი მასალების დამატებით განხილვა, vray next ვიზუალიზატორის პლაგინის გამოყენების დროს).
 • Vray Camera and vray sun/light- ფოტორეალისტური ვიზუალიზაციისთვის ვირეი კამერის და განათების/მზის გამოყენება.
 • Modeling /Edit Poly/editing poly /mesh- ობიექტის მოდელირება პოლიგონალური ბადეების მეშვეობით.
 • Standart Camera- სტანდარტული კამერის დაყენება და პარამეტრები.
 • Standart Lights- სტანდარტული განათება და პარამეტრები.
 • Render setup-ვიზუალიზაციის ფანჯრის დაყენება და რენდერის გაშვება.
 • Knowledge and understanding:
 • After finishing the course the student will have:
 • The knowledge of the means of constructing, drawing and correcting architectural object as three dimensional model in 3D max program.
 • The knowledge of the methods of creating artistic processing, creating a image of model; additionally creating photorealistic renders using Vray next engine.
 • The knowledge of selecting desired angles, standards and methods of rendering frame layout and print out;
 • The knowledge of the methods  of  Modifier list – extrude , bevel, lathe, twist, skew, melt,lattice modification and use;
 • The knowledge of parameters and operation of control board- Standard primitives ;
 • The knowledge of Compound objects - Hierarchy and Display option and the knowledge of operation tools;
 • The knowledge of modeling - edit shape ( vertex, segment,sline ) and its operational instruments;

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი;

კურსის დასრულების შემდეგ სტუდენტს ექნება:

 • 3D max-ის პროგრამაში არქიტექტურული ობიექტის გამოხაზვის, კორექტირებისა  და სამგანზომილებიანი მოდელის აგების და ტექტურირების უნარი, ასევე სხვა სამგანზომილებიანი პროგრამებიდან პროექტების როგორიც არის: არქიკადი, ავტოკადი სწორად იმპორტირების ცოდნა შემდეგი დამუშავება/ვიზუალიზაციისთვის.
 • აგებული მოდელის მხატვრული დამუშავების, ფოტორეალისტური გამოსახულების შექმნის, სასურველი რაკურსის მოძებნის, ფურცელზე განთავსებისა და გამობეჭდვის უნარი;

 

Applying knowledge into practice:

After finishing the course the student will have:

 • The skills of constructing, drawing and correcting architectural object/ three dimensional model in 3D max.
 • The skills of selecting desired angles, standards and methods of rendering ,layout and print out;

დასკვნის უნარი;

კურსის დასრულების შემდეგ სტუდენტს ექნება:

 • 3D max-ის პროგრამაში შექმნილი არქიტექტურული ობიექტის შეფასების უნარი;
 • 3D max-ის პროგრამაში აგებული მოდელის მხატვრული დამუშავების ხარისხის  აღქმისა და დასკვნის გაკეთების უნარი.

Judgment Skills:

After finishing the course the student will have:

 • The ability of evaluating the architectural objects in 3D max program;
 • The ability of making judgment and perception of the artistic processing of the model constructed in 3D max.

 

კომუნიკაციის უნარი:

კურსის დასრულების შემდეგ სტუდენტს ექნება:

3D max-ის პროგრამისთვის რელევანტური ტერმინოლოგიითა და ცნებებით ოპერირების უნარი სპეციალისტებათან ან ფართო აუდიტორიასთან დისკუსიაში.

Communication Skills:

After finishing the course the student will have:

 • The ability to use the terminology and concepts relevant to 3D max in debates with the specialists and wide audience.

სწავლისუნარი

კურსის დასრულების შემდეგ სტუდენტს ექნება:

სპეციფიკური არქიტექტურული კომპიუტერული გრაფიკის სფეროში( 3Ds max) standart basic course-მიღებული ცოდნის სტანდარტული საბაზისო  კურსის  შემდგომი სრულყოფის უნარი. ასევე ფოტორეალისტური ვიზუალიზაციის საბაზისო ცოდნა-Vray next rendering  შემდეგ დონეზე გადასასვლელად.

Learning Skills

After finishing the course the student will have the  knowledge of basic standard 3dsMax course and the ability of further self- development in the sphere of architectural computer graphics in 3DsMax next level program. (Means Vray next renderings).

 

What You'll Learn