ჯანდაცვის მენეჯმენტი და კლინიკის მართვის კურსი სტაჟირებით

0
Lessons
0
Quizzes
0
Modules

პროგრამის მიზანი;
მოამზადოს და საბაზო კომპეტენცია აუმაღლოს სამედიცინო სექტორში მომუშავე ჯანდაცვის მენეჯერებს, საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სპეციალისტებს, ფარმაცევტებს, ლიდერ ექთნებს რომლებიც შეძლებენ ჯანდაცვის სისტემის რეფორმისა და ახალი მოთხოვნების პირობებში ეფექტურ საქმიანობას, სიახლეების გაგებას, ცვლილებების ხელშეწყობას და ადეკვატური მმართველობითი გადაწყვეტილებების მიღებას

 • ჯანდაცვის სისტემის ფუნქციონირებისა და დაფინანსების ძირითადი პრინციპების შესახებ;
 • ჯანდაცვის მენეჯმენტი და ადმინისტრირება
 • ჯანდაცვითი სერვისები- სახელმწიფო პროგრამები და მართვის ასპექტები;
  • ჯანდაცვის ეკონომიკა, ჯანმრთელობის დაზღვევა/სადაზღვევო პაკეტები;
  • ფარმაცევტული პროდუქტები საქართველოს ბაზარზე, რეგულირების ძირითადი ასპექტები ;
  • სამედიცინო კადრების მენეჯმენტი,ლიდერობა ჯანდაცვის სისტემაში
 • პროფესიული ჩვევების ჩამოყალიბება
 • ფინანსური აღრიცხვა, სერვისის ფასწარმოება, დაწესებულების ბიუჯეტი - ძირითადი პრინციპები;
  • სამედიცინო მომსახურების ხარისხი და ეთიკა;
  • ჯანდაცვის მართვის ელექტრონული ინფორმაციული სისტემები;
  • საქართველოს კანონმდებლობა ჯანდაცვის სფეროში
 • ჯანდაცვის პოლიტიკა და სტრატეგია
 • ჯანდაცვის ადმინისტრირების მიმართულებით ინდივიდუალური პროექტის მომზადება და დაცვა.

დასაქმების სფეროები;

საავადმყოფოები და ამბულატორიული დაწესებულებები; ფარმაცევტული კომპანიები; პროვაიდერული კომპანიები; არასამთავრობო ჯანდაცვითი ორგანიზაციები; საერთაშორისო ჯანდაცვის პროგრამები საქართველოში; ჯანდაცვის საკონსულტაციო ფირმები; სახელმწიფო ჯანდაცვის ორგანოები; ჯანდაცვის სადაზღვევო კომპანიები.

კურსის  ხანგრძლივობა ორი  თვე , სურვილის   შემთხვევაში  სტაჟირება კლინიკაში უფასოდ.გაიცემა სერთიფიკატი

What You'll Learn