ღონისძიებათა მენეჯმენტი/ივენთ მენეჯმენტი

0
Lessons
0
Quizzes
0
Modules

კურსის მიზანი-სტუდენტები შეისწავლიან ღონისძიებათა მენეჯმენტის მეთოდებს. თუ როგორ უნდა დაიგეგმოს ფესტივალები, კორპორაციული, კულტურული და სპორტული ღონისძიებები, როგორ მოხდეს ღონისძიებების ორგანიზება და განხორციელება. თანმიმდევრულად და სწორად შეისწავლონ  ყველა ის ეტაპი, რაც წარმატებული ივენთისთვის არის აუცილებლი; ეფექტურად დაგეგმონ, მართონ კონკრეტული ივენთი და ასევე შეძლონ კრიტიკული ვითარებიდან გამოსავალის მოძებნა;

სამიზნე აუდიტორია-კურსიის გავლა შეუძლია ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს,ან მათ ვინც უკვე დასაქმებულია ამ მიმართულებით და სურს კვალიფიკაციის ამაღლება.

სწავლის შედეგები-სასწავლო კურსის წარმატებით დასრულების შემთხვევაში სტუდენტი ფლობს შემდეგ ზოგად და დარგობრივ კომპეტენციებს:

 1. ღონისძიებათა მენეჯმენტის არსი და ფუნქციები
 2. ღონისძიებათა ტიპები და მათი ორგანიზება
 3. ივენთ მენეჯერების როლი
 4. ღონისძიებები, როგორც ტურიზმის დანიშნულების ადგილების სანდომიანობა
 5. ღონისძიებათა დაგეგმვის ოპერაციები
 6. როგორ დავგეგმოთ განსაკუთრებული ივენთი (ღონისძიება)
 7. როგორ მოვიძიოთ სპონსორები

სწავლების  მეთოდები - სწავლის მეთოდი მოიცავს თეორიულ და პრაქტიკულ მეცადინეობებს. კურსის თეორიული ნაწილი ემყარება ინტერაქტიული სწავლების მეთოდს.

-           ზეპირი სწავლების მეთოდი

-           წიგნზე მუშაობა

-           წერითი მეთოდები: ჩანაწერების გაკეთება, თეზისები ან ესსეები.

-           დისკუსიები და განხილვა

-           ჯგუფური აქტივობები

-           როლთა გადანაწილება და სიტუაციები

-           დემონსტრირება/ პრეზენტაციები

კურსის დასრულების შემდეგ გაიცემა ორ ენოვანი სერთიფიკატი და სარეკომენდაციო წერილი.

წარმატებულ კურსდამთავრებულებს ბი დი სი აკადემია დაეხმარება დასაქმებაში.

პროგრამა

 1. თემა: ღონისძიებათა მოწყობის არსი

1.ღონისძიებათა მოწყობის მიზნები და დანიშნულება

2.ღონისძიებათა მოწყობის ფუნქციები

2. თემა: ღონისძიებების დაგეგმვა

 1. საქველმოქმედო ორგანიზაციები
 2. საერთაშორისო და ადგილობრივი ინსტიტუციები

3. თემა: ფესტივალთა დაგეგმვა და ჩატარება

 1. ღონისძიებები და კონფერენციები
 2. პროექტის მენეჯმენტი

4. თემა: გათვლილი  აუდიტორია

 1. აუდიტორიის  ტიპები
 2. ტექნიკური  ასპექტების  კოორდინირება

5. თემა: ღონისძიებათა  კატეგორიები

 1. ფესტივალები
 2. მიღება-წვეულებები

6. თემა: ღონისძიებათა მოწყობა-მრავალ მილიონდოლარიანი  ინდუსტრია

 1. მეგასანახაობები
 2. რეგულარული  ღონისძიებები

7. თემა: MICE-ს  განსაზღვრება

1. შეხვედრები  და  წახალისებები

2. ყრილობები  და  გამოფენები

8. თემა: ღონისძიებათა მოწყობის პროგრამული უზრუნველყოფა

 1. პროგრამული უზრუნველყოფის საშუალებები
 2. სასტუმროს  შემოსავლები, სამოგზაურო  შემოსავლები

9.თემა: ღონისძიებათა  დამგეგმავები

 1. ღონისძიებათა  და  საგეგმი  ეტაპები
 2. ღონისძიებათა დაგეგმვა, როგორც კარიერა

10.თემა: დასვენება და კულტურული ღონისძიებები

 1. სპორტული დასვენების ტიპები, მუსიკა, რეკრეაცია
 2. ცერემონიები, რელიგიური ღონისძიებები, ხელოვნება და ფოლკლორი

11. თემა: პერსონალური და ორგანიზაციული ღონისძიებები

 1. ქორწილები, დაბადების დღეები, იუბილეები
 2. სარეკლამო, პოლიტიკური, საქველმოქმედო, სავაჭრო, პროდუქციის პრეზენტაცია, საგამოფენო  ღონისძიებები

12. თემა: ღონისძიებათა დაფინანსება და ხარჯთაღრიცხვა

1. სასტუმრო, სამოგზაურო  და ტურისტთა მომსახურების  ინდუსტრიები

2. ინტეგრირებული მარკეტინგული სისტემა და კომუნიკაციები

What You'll Learn