ტრენერთა ტრეინინგი

0
Lessons
0
Quizzes
0
Modules

თუ გსურთ ტრენინგ-კურსების ჩატარება და ფლობთ რაიმე კომპეტენციას სპეციალობაში, ჩვენი კურსი დაგეხმარებათ ტრენერობისათვის აუცილებელი პროფესიული უნარ-ჩვევების მიღებაში.

კურსის გავლის შემდეგ მსმენელს შეეძლება: შეისწავლოს სამიზნე აუდიტორია და მისი საჭიროებები. მოამზადოს პროგრამა და გაწეროს დროში, დაგეგმოს სესიები, მოახდინოს თვითშეფასება, მართოს გუნდი და მართოს დრო. კ

ურსის გავლის შემდეგ მსმენელებს ეცოდინებათ:

 • ტრენინგი და მისი სპეციფიკა;
 • სამიზნე აუდიტორიის შერჩევა;
 • თანამშრომლობის კომპონენტები;
 • პირველი დღე და მასთან დაკავშირებული სირთულეები;
 • დაგეგმვა - განხორციელება - შეფასება;
 • ტრენინგის მიზნის განსაზღვრა;
 • ტრენინგ მოდულის და კურსის სტრუქტურის შემუშავება, დროში გაწერა;
 • ზრდასრულთა სწავლების ძირითადი პრონციპები;
 • გუნდის მართვა და დინამიკა;
 • კონფლიქტების პრევენცია და მართვა;
 • ტრენინგზე კეთილგანწყობილი კლიმატის შექმნის სტრატეგიები;
 • აუდიტორიის მოტივირების ტექნიკები;
 • ენერჯაიზერები;

 

ხანგრძლივობა 15 საათი.

გაიცემა სერთიფიკატი და სარეკომენდაციო წერილი.

ტრეინინგის გავლა შესაძლებელაი როგორც აუდიტორიაში ასევ ონლაინ რეჟმში

What You'll Learn