სერვის პლუსი

0
Lessons
0
Quizzes
0
Modules

კურსის შესახებ
სერვის პლუს (მომხმარებლების მომსახურება და სოციალური კომუნიკაცია)
ადამიანური რესურსების მართვა

(HR მენეჯმენტის საფუძვლები)

პროგრამის ხანგრძლივობა : 18 საათი

პროგრამა გათვლილია : დამწყები HR მენეჯერებისათვის და მათთვის ვისაც სურს ამ სფეროში განათლების გაღრმავება.

HR მენეჯმენტის

კურსი მოიცავს შემდეგ თემებს:

· ადამიანური რესურსების მართვა მიზანი და ფუნქცია ;

· შინაგანაწესი და ადმინისტრირება ;

· ორგანიზაციული კონფლიქტი/სტრესი ;

· ადამიანური რესურსების მართვა – სტრუქტურა ;

· შრომის კოდექსი ( კარი I – ზოგადი დებულება, კარიII – ინდივიდუალური

შრომითი ურთიერთობა;

კარიII , თავი II – შრომითი ურთიერთობების წარმოშობა

კარი II , თავი III – სამუშაოს შესრულება

კარი II , თავი IV – სამუშაო, შესვენებისა და დასვენების დრო

კარი II , თავი V – შვებულება

კარი II , თავი VI – შვებულება ორსულობის, მშობიარობისა და ბავშვის მოვლისგამო

კარი II , თავი VII – შრომის ანაზღაურება

კარი II , თავი VIII – შრომის პირობების დაცვა

კარი II , თავი IX – შრომითი ურთიერთობების შეცვლა, შეჩერება შეწყვეტა

კარი III – კოლექტიური შრომითი ურთიერთობა, თავი X – კოლექტიური ხელშეკრულება

კარი IV – პასუხისმგებლობა და დავა, თავი XI -პასუხისმგებლობა

კარი IV – პასუხისმგებლობა და დავა, თავი XII – დავა;

· ორგანიზაციული კულტურა ;

· შერჩევა აყვანა ;

· შრომის კონპენსაცია ;

· თანამშრომელთა მოტივაცია ;

· თანამშრომელთა შეფასება ;

· ტრენინგი და განვითარება .

სერვის პლუს (მომხმარებლების მომსახურება და სოციალური კომუნიკაცია) -არის ამერიკული სერთიფიცირებული კურსი.

პროგრამა მოიცავს:
• გაყიდვების ხელოვნება;
• სერვის პლუს.
• პრეზენტაციის უნარი.
• მოლაპარაკების ხელოვნება.
თეორიულ სალექციო კურსს, პრაქტიკულ მეცადინეობებს, ამოცანებსა და ქეისებს, ტესტებს, მოდელირებულ თამაშებს.
ლექციები მიმდინარეობს უახლესი ციფრული საპრეზენტაციო ტექნოლოგიების გამოყენებით.

როგორ მოვიზიდოთ და შევინარჩუნოთ კლიენტი.
ვისწავლოთ ნდობის გამოწვევა კლიენტში.
ვისწავლოთ მოსმენა
აქტიური მოსმენის 4 ძირითადი ხერხი.
თუ კლიენტი ტელეფონით რეკავს.
როგორ გავხადოთ კლიენტი ბედნიერი.
მომხმარებლის ტიპები.
კლიენტის ტიპების ინდივიდუალურ- ფსიქოლოგიური მახასიათებლები.
რატომ მიდის მომხარებელი ჩვენგან.
რთულ მომხარებელთან ურთიერთობა.
კომუნიკაციის ეტაპები.
რეალობის სუბიექტურობა.
სატელეფონო კომუნიკაცია.
კომუნიკაციის ბარიერები.
მოსმენის ტექნიკა.
შეკითხვის დასმის ტექნიკა.
საკუთარი ღირესბის გრძნობა.
კომუნიკაციის დონეები.
ტრანსაქციული ანალიზი.
შეხვედრები, მოლაპარაკების ხელოვნება.
თამაშის წესები გუნდისათვის.
პრეზენტაციის მომზადება.( უნარ ჩვევები)

თითოეული გაკვეთილი არის გამყარებული სავრჯიშოებით და მაგალითებით.

პროგრამის ხანგრძლივობა: 20 საათი.
პროგრამა გათვლილია; როგორც ორგანიზაციის ხელმძღვანელებისთვის, ასევე მენჯერებისთვის,მარკეტოლოგები,გაყიდვების წარმომადგენელი,ფსიქოლოგები, მიკრო საფინანსო ორგანიზაციების, სტუდენტებისათვის და ასევე ნებისმიერი მსურველისთის.

 

What You'll Learn