საჯარო გამოსვლები და აუდიტორიის მართვა

0
Lessons
0
Quizzes
0
Modules

კურსი-საჯარო გამოსვლები და აუდიტორიის მართვა
მიმიდნაარეოსბ მსმენელთა რეგისტრაცია

1.საჯარო გამოსვლებისათვის მზადება
2. მეტყველების დახვეწა, ტექნიკა და სიტყვის მომზადება
3. არტიკულაცია, წარმოთქმა, სამეტყველო აპარატი და მისი მონაწილეობა წარმოთქმაში, სუნთქვის გავარჯიშება
4. ქართული ხმოვანი ბგერების თანასწორი წარმოთქმა, დარღვევები, დაყენება, კორექცია
5. აზრის სწორად ჩამოყალიბების ტექნიკა, საჭირო ფრაზების გამოყენება
6. ლიდერიზმის ფუნქციები, თვისებები, საჭირო უნარ-ჩვევების გამომუშავება
7. ორატორისათვის საჭირო თვისებების შეძენა-დახვეწა
8. ადამიანებზე მეტყველებითი ზემოქმედების უნარის დახვეწა.
9. ადამიანების დარწმუნება და მათზე აზრის გავლენის ტექნიკა
10. მასის დამორჩილების ტექნიკა და კეთილგანწყობის მოპოვება
11. მზერითი მეტყველება
12. სხეულის ენა და მათი მეშვეობით ზეგავლენის მოხდენა
12. სხეულის ენის რამდენიმე მნიშვნელოვანი ტექნიკის დახვეწა აუდიტორიის სამართავად.
13.ხელების ჟესტების გამოყენება საჭირო დროს.
13. ძალაუფლების ჟესტები
14. ემოციების მართვა და მათი ამოცნობა ადამიანებში
15. ღიმილის ტექნიკა საჭირო დროს საჭირო სახეობით.
16. არავერბალური კომუნიკაცია და მასაზე ზემოქმედების ხერხები
17.დუალიზმი-ორი ,,მე“-ს არსებობა და მისი საჭიროება.
18. აუდიტორიის ემოციის მართვა და მისი გამოყენება
19. კარგი შთაბეჭდილების მოხდენა მასაზე
20. მისასალმებელი სიტყვის წარმოთქმა
21. სამგლოვიარო სიტყვის წარმოთქმა
22. დიადი სიტყვის წარმოთქმა
23. საპროტოკოლო საჯარო სიტყვის წარმოთქმა
24.თავდაჭერილობა არასასიამოვნო სიტუაციაში.
25. მოკამათისა და მსმენელის ურთიერთობები, კამათის ხელოვნება
26. ინტონაციის, ხმის, ფონაციის ცვლილებები მსჯელობის, კამათის ან საჯარო გამოსვლის დროს. აზრობრივი მახვილის სწორად დასმა.
27. გამართული კითხვა. ,,ანუ“, ,,ესე იგი“, ,,მაშასადამე“-ს არასწორი გამოყენება და მისი საჭიროების შემთხვევები.
28. სასვენი ნიშნების გამოყენება საუბრის დროს.
29. ტაქტი საუბრის პროცესში და არასასიამოვნო კითხვის პასუხების გაცემის ტექნიკა
30. აუდიტორიასთან სათანადო კომუნიკაციის ცალკეული შემთხვები, მათთან ქცევის წესები, ლიდერის პრეზენტაბელურობა, გარეგნული მახასიათებლები და პირადი თვისებების სწორად გამოყენება. დებატების კულტურა და მისი სახეები.

 

კურსზე რეგისტრაცია (შეავსე ქვემოთ მოთხოვნილი ინფორმაცია და ჩვენ დაგიკავშირდებით) 

What You'll Learn