სასწავლო კურსი – შრომის სამართალში

0
Lessons
0
Quizzes
0
Modules

სასწავლო კურსი-შრომის სამართალში
სასწავლო კურსის მიზანია მსმენელს:

• შესძინოს სიღმისეული ცოდნა შრომის სამართლის შესახებ.
• შეძლოს შრომითი დოკუმენტაციის შედგენა, საქმისწარმოება, დამსაქმებლია და დასაქმებულის ინერესების დაცვა.

ცოდნა:

სასწავლო კურსის გავლის შემდეგ მსმენელი შეიძენს სიღრმისეულ ცოდნას შრომის სამართლის, სისტემის, ძირითადი პრინციპების შესახებ, დამკვიდრებული სასამართლო პრაქტიკის შესახებ.

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენება:

სასწავლო კურსის გავლის შემდეგ მსმენელი შეძლებს:
• შრომის სამართლის საკითხებზე სამართლებრივად სწორი და დასაბუთებული სამართლებრივი გადაწყვეტილების მიღებას, შრომიტი დოკუმენტაციის შედგენას, დამსაქმებლისა და დასაქმებულის ინტერესების დაცვას.

სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები:
აღნიშნული სასწავლო კურსის შესასწავლად გამოყენებული იქნება სხვადასხვა მეთოდი. მასალის ვერბალურად გადაცემის გარდა, ლექციაზე განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმობა ახსნა-განმარტების მეთოდს, რაც გულისხმობს კონკრეტული საკითხის ირგვლივ მსჯელობას. მასალის გადმოცემისას მოყვანილი ინება კონკრეტული მაგალითი (კაზუსი), რომლის დაწვრილებითი განხილვაც მოხდება მოცემული თემის ფარგლებში. საკანონმდებლო და იურიდიულ ლიტერატურასთან ერთად გამოყენებული და განხილული იქნება კონკრეტული სასამართლოს გადაწყვეტილებები, დამუშავებული იქნება შრომი კონტრაქტები და სხვა.

What You'll Learn