სამედიცინო დაწესებულების რეგისტრატორ- ადმინისტრატორი

0
Lessons
0
Quizzes
0
Modules

კურსის შესახებ

კურსი გათვილია: სამედიცინო სექტორში დასაქმებით დანტერესებული ნებისმიერი მსურველისთვის.  კურსის მიზანია: კვალიფიკაციის ამაღლება და პრაქტიკული უნარ-ჩვევების გამომუშავება, რომელიც კურსდამთავრებულს ხელს შეწყობს, უპასუხოს დამსაქმებლის მოთხოვნებს და შესაბამისად, გაზარდოს შესაძლებლობა სამედიცინო სექტორში (სამედიცინო ცენტრებში, აბმულატორიული კლინიკებში, მრავალპროფილიანი საავადმყოფოებში, სტომატოლოგიური კლინიკებში) დასაქმებისა.  კურსი მოიცავს: პაციენტის მართვის ციკლს სამედიცინო დაწესებულებაში, რაც გულისხმობს:პაციენტთან კომუნიკაციის სტანდარტებიპაციენტის უფლებები და მოვალეობებისამედიცინო დოკუმენტაციის წარმოებადაზღვეული პაციენტის მომსახურების სპეციფიკა, სადაზღვევო კომპანიებთან ურთიერთობა ფინანსური ანგარიშსწორების წარმოებადაწესებულების სერვისების პრომოცია.
კურსი მოიცავს თვე ნახევარს. გაიცემა სერთიფიკატი და სარეკომენდაციო წერილი.ტრეინინგის დასრულების შემდგომ მსმენლი სტაჟრებას გაივლის სხვა დასხვა კლინიკაში.

What You'll Learn