სალომბარდე საქმე

0
Lessons
0
Quizzes
0
Modules

კურსი განკუთვნილია მათთის, ვისაც სურს ბანკებში, მიკროსაფინანსო ან კერძო ლომბარდებში ძვირფასი ლითონების ექსპერტ- შემფასებლად მუშაობა. კურსი მოიცავს:

ლომბარდის წარმოშობის ისტორია და დასაქმების პოტენციალის ზოგადი მიმოხილვა; ექსპერტ-შემფასებლის ფუნქციებისა და მოვალეობების მიმოხილვა, ძვირფასი ლითონების მიმოხილვა

 ( ფიზიკური და ტექნიკური შენადნობების განხილვა);

 • ძვირფასი ლითონების სინჯთა სისტემები და მათი კლასიფიკაცია;
 • ძვირფას ლითონებზე გამოსახული დამღების მიმოხილვა და ილუსტრირება; სინჯის ანუ ოქროს სიწმინდის ხარისხის დადგენა;
 • სინჯის განსაზღვრის მეთოდები;
 • კლიენტთა ეფექტური მომსახურების ზოგადი სტანდარტები.:
 • ოქროს სინჯის დადგენა რეაქტივების გამოყენებით;
 • ძვირფასი ლითონების ნაკეთობათა მიღებისა და ფორმირების პროცედურები; პრაქტიკული მუშაობა.

 

კურსი მოიცავს: 1. ზოგადი ინფორმაცია ძვირფას ლითონებზე: ოქრო, ვერცხლი, პლატინა და პლატინოიდები.

 1. ძვირფას ლითონთა ფიზიკური და ტექნიკური თვისებები.
 2. ოქროს შენადნობების ლიგატურა.
 3. რა სახით გვხვდება ბუნებასა და საქმიანობაში.
 4. სინჯების სისტემები, გადასაყვანი კოეფიციენტები.
 5. ოქროს შენადნობები სინჯების მიხედვით.
 6. წონის საერთაშორისო ერთეული.
 7. ძვირფას ლითონთა დასინჯვა ნაკეთობების მიხედვით.
 8. მთავარი და დამატებითი დამღები.დადამღვის წესები, დადამღვა პერიოდების მიხედვით.
 9. ძვირფასი ლითონებისა და შენადნობების დიაგნოსტიკა სასინჯი რეაქტივების გამოყენებით,ეტალონის ჩხირები.
 10. მონეტები, ზოდები.
 11. სტომატოლოგიური ოქრო.
 12. მოოქროვება, მოვერცხვლა, როდირება, საფარების დასინჯვა.
 13. საფარიანი ნაკეთობის დადამღვის წესი.
 14. საათები.
 15. ორდენები და მედლები.
 16. არაძვირფასი ლითონები, რომლებიც გამოიყენება გაყალბებისთვის.
 17. ძვირფასი ქვები

 19. შემფასებლის ფუნქციებისა და მოვალეობების მიმოხილვა.

კურსის აღწერა: სწავლება მიმდინარეობს, როგორც ჯგუფურად ასევე ინდივიდუალურად;ამავდროულად ხდება კადრის გადამზადება სრული კურსის ხანგრძლივობა: 1 თვე სწავლების

გრაფიკი: კვირაში ორჯერ  , ხანგრძლივობა: 1.30 საათი

მსმენელების რაოდენობა ჯგუფში: 5-6 მსმენელი. გაიცემა   სერთიფიკატი.

მსმენელები სტაჟირებას გაივლიან სხვადასხვა წამყვან მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებში შემდგომი დასაქმების შესაძლებლობით.

 

What You'll Learn