ბალანსი ბუღალტერიაში

0
Lessons
0
Quizzes
0
Modules

კურსის შესახებ

ბუღალტრული აღრიცხვის საფუძვლები:კურსი განკუთვნილია საჯარო სფეროში მომუშავე პირთა კვალიფიკაციისასამაღლებლად, იურისტებისთვის, ეკონომისტებისთვის და სხვა დაინტერესებულიპირებისთვის, რომლებიც პრაქტიკული საქმიანობიდან გამომდინარე ახორციელებენსახელმწიფო სექტორში ფინანსურ ანგარიშგებას, შესყიდვებს და სურთ გაეცნონუახლეს საკანონმდებლო ცვლილებებს მათი სწორად დანერგვის მიზნითყოველდღიურ საქმიანობაში.კურსის მიზანია მსმენელს შეასწავლოს: ფინანსური ანგარიშგების არსი;ძირითადი ცნებები; სახელმწიფო შესყიდვების სამართლებრივი, ეკონომიკური დაორგანიზაციული საფუძვლები; სახელმწიფო შესყიდვების პროცედურები;სატენდერო წინადადების მომზადების ძირითადი ასპექტები;სახელმწიფო შესყიდვების მარეგულირებელი კანონმდებლობა; სახემწიფოხაზინასთან მუშაობა, ელექტრონული ტენდერის მომზადებისა და ჩატარების ცოდნადა უნარები; სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების პირობები დადა უნარები; სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების პირობები დამათი გადასინჯვის წესი; სახელმწიფო შესყიდვების ადმინისტრირების ყველა ეტაპი.

თემის შინაარსი:
1.სამეურნეო აღრიცხვის არსი, სახეები, აღრიცხვაში გამოყენებული;
2.საზომი ერთეულები, ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო;
3.სტანდარტები. შესწავლილი საკითხების განხილვა,დისკუსია
4.ბუღალტრული აღრიცხვის საგანი შესწავლილი საკითხების განხილვა,დისკუსია
5.ბუღალტრული აღრიცხვის მეთოდი მისი ელემენტები დისკუსია;
6.პირველადი დაკვირვება – დოკუმენტაცია და ინვენტარიზაცია,დისკუსია, დებატები
7.ფინანსური ანგარიშგების არსი, მისი ხარისხობრივი მახასიათებლები,დისკუსია, დებატები
8.ბუღალტრული ანგარიშგების კომპონენტები და ელემენტები,დისკუსია, დებატები
9. ბალანსირების პრინციპები, მისი გამოყენება ბუღალტრულ აღრიცხვაში

 

What You'll Learn