საბანკო საქმე

0
Lessons
0
Quizzes
0
Modules

კურსის შესახებ

ტრენინგის მიზანია მსმენელებს შეასწავლოს საბანკო საქმის  საფუძვლები, გააცნოს თანამედროვე  ხედვა და ტენდენციები. მისცეს თეორიული ცოდნა ქართული საბანკო სფეროს შესახებ, მისი სპეციფიკისა და ფუნქციონირების ძირითადი პრინციპების შესახებ  . მსმენელს ეძლევა საშუალება   აიმაღლოს   კვალიფიკაცია  საბანკო   საქმეში,  მიიღოს  გამოცდილება   და   გახდეს   საბანკო   საქმის    კვალიფიციური    სპეციალისტი.ტრეინინგ–პროგრამა   განკუთვნილია   მსმენელთათვის, რომლებიც  დაინტერესებულნი  არიან საბანკო  საქმის  შესწავლით და სურთ დასაქმდნენ აღნიშნულ  სექტორში.საბანკო   საქმის  კურსი  გათვალისწინებულია    სტუდენტებისთვის,  მაგისტრანტებისთვის ,  ეკონიმიკურ და  ბიზნეს   განათლების   მქონე    პირთათვის. კურსი  წარმატებულ  მსმენელებს  ეძლევათ  დასაქმების  რეალური   შესაძლებლობა.კურსი    მოიცავს.ბანკის დაარსების პროცედურა, ბანკების  სამართლებრივი  რეგულირება, კანონმდებოლობა, რომელიც  არეგულირებს  კომერციული ბანკების  საქმიანობას.ცენტრალური  ბანკი, ცენტრალური ბანკის ძირითადი  ფუნქციები,ცენტრალური ბანკის პოლიტიკა და ფინანსური ინსტრუმენტები;კომერციული ბანკი: კომრციული ბანკების ძირითადი  ფუნქციები, სახეობები.კომერციული  ბანკების  სამართებლივი  ფორმა, ორგანიზაციული  სტრუქურა.ბანკის  მომხმარებლები: იურიდიული  და    ფიზიკური   პირები.საბანკო   პროდუქტები, ანაბრები.პლასტიკური  ბარათებით  ანგარიშსწორების  ლოკალური   და   საერთაშორისო    სისტემები;საბანკო    მომსახურეობა: საკრედიტო   და   საოპერაციო   მომსახურეობა;იპოთეკური, ავტო, სამომხმარებლო   და   ბიზნეს   სესხები,სადეპოზიტო   და   საკასო   მომსახურეობა.კომერციულ  ბანკებში   კრედიტების  კონცენტრაციისა   და  მსხვილი  რისკების    შესახებდებულება.ბანკების   მმართველობა, მენეჯმენტი. შესაძლო  დანაკარგების   რეზერვის შექმნისა და გამოყენებისწესი .საბანკო მარკეტინგი.კომერციული   ბანკის   შეფასების   ძირითადი კრიტერუმები;ბანკის  ბალანსი: აქტივები, პასივები, ბალანსის  ანალიზი  და  კოეფიციენტები.საქართველოში  მოქმედი  ბანკების  ფინასნური  ანგარიშგების  ანალიზი.ბანკების  შემოწმების  ერთიანი სარეიტინგო  სისტემა.ბანკის ლიკვიდურობა,საბანკო აუდიტის  საფუძვლები; საერთაშორისო  აუდიტორული  კომპანიები;აუდიტის  დაგეგმვის  ზოგადი  პრინციპები;საერთაშორისო ანგარიშსწორება. ანგარიშსწორების  ფორმები;მსმენელთა  კითხვა– პასუხი; პრაქტიკული  სამუშაოები;ტესტირება;პროგრამა დაფუძნებულია   ლექციებზე, დისკუსიებზე, ტესტებზე, სლაიდებსა  და  პრეზენტაციებზე. მსურველები უზრუნველყოფილნი  იქნებიან  საჭირო   სასწავლო  მასალებით.კურსის წარმატებით დასრულების შემდეგ მსმენელები მიიღებენ ორენოვან ტრეინინგის გავლის დამადასტურებელ  სერთიფიკატს,  ასევე  სტაჟირების  დამადასტურებელ სერთიფიკატს მიკროსაფინანსო ორგანიზაციიდან და  სარეკომენდაციო   წერილს.კურსის  კოორდინატორები    არიან წამყვანი  ბანკის  წამყვანი   სპეციალისტები, ფუნქციონირებს  როგორც დღის ასევე საღამოს  ჯგუფები.ჩვენ არაერთი წარმატებით კურსდამთავრებული გვყავს დასაქმებული წლებისპრაქტიკის   დროს მიკროსაფინანსო ორგანიზაციაში მსმენელები შეისწავლიან  ლოანკიპერის  პროგრამას,ასევე;

  • სასესხო მოდული,
  •  საოპერაციო მოდული,
  • სალომბარდე სესხები
  • გზავნილები /ვესტერნი /კონტაქტი/ ინტელექსპრესი /ლიდერი/ ინტერნეტ ბანკინგი,
  • კონვერტაციები, შიდაგატანა, უნაღ დოკონვერტაცია, გზავნილები,მიღება მიმდინარეობს წინასწარი რეგისტრაციის საფუძველზე.

კურსზე რეგისტრაცია

(შეავსე ქვემოთ მოთხოვნილი ინფორმაცია და ჩვენ დაგიკავშირდებით)

[wpforms id="3360" title="false"]

What You'll Learn