პროექტების წერის შემსწავლელი კურსი

0
Lessons
0
Quizzes
0
Modules

კურსის შესახებ
პროექტების წერის შემსწავლელი კურსი

1. პროექტების წერა – მონაწილეები სწავლობენ პროექტების დაწერის ნიუანსებს. პროექტის ცალკეულ ნაწილებს, მათი დაწერისას გამოვლენილ სირთულეებსა და შესაძლებლობებს, ეცნობიან საპროექტო ენას, ეცნობიან მაგალითებს, ასრულებენ სავარჯიშოებს, ტრენინგის განმავლობაში თავად ღებულობენ მონაწილეობას პროექტების შექმნაში.
2. პროექტების მართვა – პროექტების შესახებ ზოგადი კურსი. მონაწილეები ეცნობიან პროექტის დიზაინს, ფაზებს, ელემენტებს, შეფასების კრიტერიუმებს. ცალ-ცალკე განიხილება პროექტების დაგეგმვის, განხოცრიელებისა და შეფასების სტადია. მონაწილეები ასრულებენ სავარჯიშოებს, რისი საშუალებითაც უკეთ ითვისებენ მიღებულ ინფორმაციას.
3. ორგანიზაციის მენეჯმენტი – მონაწილეები სწავლობენ სტრატეგიული და ტაქტიკური მართვის ნიუანსებს. ორგანიზაციის მისიის, მიზნისა და ხედვის ჩამოყალიბებას. ოპერაციულ და საპროექტო მართვის ნიუანსებს.
4. სოციალური პასუხისმგებლობა ბიზნესს კომპანიაში – სოციალური პასუხისმგებლობის არსი და საფუძვლები კომპანიაში. სოციალური პასუხისმგებლობის უპირატესობები და პოტენციური რისკები. სოციალური პასუხსმგებლობის ფორმები და საზოგადოებასთან ეფექტური კომუნიკაციის მეთოდები. წარმატებული და წარუმატებელი ქეისები.

თითოეული ტრენინგი მოიცავს მინიმუმ 12 საათს და მონაწილეთა რაოდენობა განისაზღვრება 8-12 მონაწილით.
ტრენინგები მოიცავს პრეზენტაციებს, მცირე სამუშაო ჯგუფებში დისკუსიებს, სავარჯიშოებს, მაგალითებს და სიმულაციურ თამაშებს.

What You'll Learn