პრაქტიკული ბუღალტერიის კურსი

0
Lessons
0
Quizzes
0
Modules

კურსის შესახებ

დამწყებ ბუღალტრებთათვის   პრაქტიკული ბუღალტრული და საგადასახადო აღრიცხვის კურსი. პროგრამის მიზანია, დაეხმაროს დამწყებ და მოქმედ ბუღალტრებს  თეორიული ცოდნის პრაქტიკულ გამოყენებაში.

პროგრამა ითვალისწინებს კონკრეტული საწარმოს პირველად დოკუმენტებთან მუშაობის  მაგალითზე ორი წლის ბუღალტერიის წარმოებას, შემდგომი ანგარიშების გადახურვითა და საგადასახადო დეკლარაციების შევსებით. ბუღალტრული აღრიცხვა იწარმოებს პროგრამა  ORIS -ში და საგადასახადო აღრიცხვის სახელმწიფო სისტემა RS.GE-ზე.

პრაქტიკული კურსი სრულად მოიცავს:

სამეწარმეო და საგადასახადო სუბიექტების პრაქტიკული შესწავლა და განხილვა:

ორგანიზაციის წესდების პრაქტიკულად შექმნა;

ორგანიზაციის სააღრიცხვო პოლიტიკის ჩამოყალიბება.

ორგანიზაციის ორი წლის პირველადი საბუღალტრო დოკუმენტების შექმნა და წამოება:

სასაქონლო ზედნადები;

ანგარიშ-ფაქტურა;

საგადახდო დავალება;ინვოისი;

სალაროს შემოსავლისა და გასავლის ორდერი;სახელფასო უწყისი;საბაჟო დეკლარაცია.

ორგანიზაციის ყოველთვიური და ყოველწლიური დეკლარაციების შევსება და წარდგენა:საშემოსავლო; დღგ;ქონება;მოგება.

გარდა მიმდინარე გადასახადებისა, შეისწავლება დარიცხული წლიური საავანსო გადასახადებისა და ზარალის გადატანის მეთოდები:ქონება;მოგება.

კომპიუტერული პრგრამა ფინა.

What You'll Learn