ოფის-მენეჯმენტისა და ადმინისტრირების საკვალიფიკაციო კურსი

0
Lessons
0
Quizzes
0
Modules

ოფის მენეჯმენტის საკვალიფიკაციო პროგრამა გათვლილია იმ პირებზე , რომელთაც სურვილი აქვთ იმუშაონ ორგანიზაციებში ოფისის თუ ადმინისტრაციულ მენეჯერებად.

კურსი გათვლილია პირთათვის, რომელთაც სურთ ოფისის მენეჯერად, ოფისის ადმინისტრატორად,ბიზნეს კომუნიკაციების დასახვეწად,ადამიანური რესურსების ეფექტურად სამართავად,ადმინისტრირების თანამედროვე ტექნიკის გასაცნობად, ასისტენტად მუშაობა ან უკვე დასაქმებულნი არიან მსგავს პოზიციაზე და სურთ კვალიფიკაციის ამაღლება.

სად შეიძლება დასაქმდეს ჩვენი კურსდამთავრებული :

  • საჯარო და კერძო დაწესებულებებში ოფისის მენეჯერად;
  • ხელმძღვანელის თანაშემწედ;
  • ორგანიზაციის შესაბამისი ადმინისტრაციული სრუქტურული ერთეულის სპეციალისტად...

კურსის სამიზნე აუდიტორია -  ყველა დაინტერესებული პირი, ვისაც სურს ოფისში ადმინისტრაციულ პოზიციაზე მუშაობის დაწყება და არ ფლობს შესაბამის კვალიფიკაციას.

კურსის მიზანია მსმენელს გამოუმუშავდეს ყველა ის უნარი და ჩვევა, რაც ოფისში ოფი-მენეჯერად მუშაობის დროს არის აუცილებელი.

კურსის განმავლობაში მსმენელები მიიღებენ ცოდნას,რაც მათ დაეხმარებათ გახდნენ წარმატებული ლიდერები, სწორედ მართონ დრო და სტრესი, განახორციელონ პროექტები,შექმნან ძლიერი გუნდი და მოახდინონ მათი მოტივირება, სწორად განსაზღვრონ ეფექტურო კომუნიკაციის მნიშვნელობა და ისწავლონ როგორი უნდა იყოს მათი საჯარო გამოსვლები თუ პრეზენტაციები.

კურსის ფრომატი მოიცავს პრაქტიკულ ქეისებს და სიტუაციურ ამოცანებს, რომელიც უშუალოდ მიზანმიმართულია გამოუმუშავდეს მსმენელს ის საჭირო უნარ-ჩვევები, რომელსაც ნებისმიერ საოფისე საქმიანობაში გამოიყენებს.

კურსდამთავრებულის უპირატესობანი:

დამოუკიდებლად შეძლოს ოფის-მენეჯერად მუშაობა ნებისმიერ საოფისე სივრცეში!

კურსი აღჭურვილია როგორც თეორიული,ასევე პრაქტიკული სამუშაოებით.

ასევე ტარდება მასტერკლასები-მოწვეული ტრენერებისაგან.

წარმატებულ კურსდამთავრებულებს ბი დი სი აკადემია დაეხმარება დასაქმებაში.

მიღება მიმდინარეობს წინასწარი რეგისტრაციის საფუძველზე.

ტრეინინგი არის სერთიფიცირებული.

კურსის განმავლობაში თქვენ შეისწავლით :

ოფის მენეჯმენტის მიზანი და არსი;

თანამედროვე საერთაშორისო სტანდარტებით ორგანიზაციის მართვა,ორგანიზაციული მენეჯმენტი;

ადამიანური რესურსების მართვის მიმართულებები და ფუნქციები;

პერსონალის მოტივაცია და ორგანიზაციული კულტურა;

საქმის წარმოება;

გაყიდევბის ხელოვნება;

კომპანიის ორანიზაციული სამართლებრივი ფორმები;

პერსონალის შეჩევისას გასათვალისწინებელი მოთხოვნები;

მენეჯერთა მომზადების ზოგიერთი პრობლემა,კადრების შერჩევა;

შესრულებული სამუშაოს კადრების განვითარება და ტრეინინგები;

პრაქტიკული რჩევები მენეჯერებს;

კარიერის მენჯმენტი,საშტატო გადაადგილება და კადრების დენადობა;

დროის ეფექტური მართვის თანაედროვე მეთოდები;

ოფის მენეჯერის უნარ–ჩვევები;

დოკუმენტთა კლასიფიკაცია მათი იურიდიული და პრაქტიკული დანიშნულება;

საქმიანი ქაღალდების შედგენა გაფორმება,კონტრაქტები და შინაგანაწესი;

ინოვაციური მენეჯმენტ საკადრო მუშაობაში;

დოკუმენტთარეგისტრაციის გავრცელებული ფორმები;

მედია და ინტერნეტ განცხადებების მომზადება;

საქმიანი შეხვედრები ორგანიზაციებთან;

ურთიერთობა, მოლაპარაკების მენეჯმენტი,ორგანიზაციული კონფლიქტები;

პროფესიული სტრესი;

ივენთ მენჯმენტი;

რეკლამის ეფექტურობა;

დოკუმენტ–ბრუნვის ორგანიზირება, საბუთების წარმოება;

ფინანსური მენეჯმენტი;

საოფისე მასალების და მომსახურების ბიუჯეტირება;

დოკუმენტებთან მუშაობა(ხელშეკრულება/ინვოისი....)

ბიზნეს გეგმის შედგენა-არსი და მისი ფინანსური ასპექტები

დროის მენეჯმენტი;

ორგანიზაციის დაპროექტება;

იფორმაციული ტექნოლოგიები;

მენეჯმენტის საფუძვლები;

სამუშაოს აღწერა და ანალიზი;

დოკუმენტურ ინფორმაციასთან მუშაობის კულტურა;

თანამედროვე საქმის წარმოება;

ეტიკეტი;

ელექტრონული ოფისი;

გასაუბრების ტექნიკა;

საქმიანი ქაღალდების შედგენა და გაფორმება;

დელეგაციის მიღება;

მდივან–რეფერენტის შრომის ორგანიზაცია;

ორგანიზაციის დაპროექტება;

ბიზნეს გეგმის შედგენა და ფინანსური ასპექტები;

პრაქტიკული გაკვეთილები, დავალების აღწერა და ანალიზი.

What You'll Learn