ოფის-მენეჯმენტი

კურსის შესახებ
ოფის-მენეჯმენტის შემსწავლელი თეორიული და პრაქტიკული კურსი
საოფისე კომპიუტერულ პროგრამებს შეისწავლით უფასოდ

საკვალიფიკაციო პროგრამა გათვლილია იმ პირებზე , რომელთაც სურვილი აქვთ იმუშაონ ორგანიზაციებში ოფისის თუ ადმინისტრაციულ მენეჯერებად.

ასევე უკვე დასაქმებულ მენეჯერებზე , რომელთაც სურთ კვალიფიკაციის ამაღლება, ბიზნეს კომინიკაციების დასახვეწად,ადამიანური რესურსების ეფექტურ სამართვად, ადმინისტრირების თანამედროვე ტექნიკის გასაცნობად.

ოფის მენეჯმენტის მიზანი და არსი;

თანამედროვე საერთაშორისო სტანდარტებით ორგანიზაციის მართვა,ორგანიზაციული მენეჯმენტი.

ადამიანური რესურსების მართვის მიმართულებები და ფუნქციები,

პერსონალის მოტივაცია და ორგანიზაციული კულტურა,

საქმის წარმოება,

გაყიდევბის ხელოვნება,

კომპანიის ორანიზაციული სამართლებრივი ფორმები,

პერსონალის შეჩევისას გასათვალისწინებელი მოთხოვნები,

მენეჯერთა მომზადების ზოგიერთი პრობლემა,კადრების შერჩევა.

შესრულებული სამუშაოს კადრების განვითარება და ტრეინინგები,

პრაქტიკული რჩევები მენეჯერებს,

კარიერის მენჯმენტი,საშტატო გადაადგილება და კადრების დენადობა.

დროის ეფექტური მართვის თანაედროვე მეთოდები.
ოფის მენეჯერის უნარ–ჩვევები;
დოკუმენტთა კლასიფიკაცია მათი იურიდიული და პრაქტიკული დანიშნულება,
საქმიანი ქაღალდების შედგენა გაფორმება,კონტრაქტები და შინაგანაწესი.

ინოვაციური მენეჯმენტ საკადრო მუშაობაში.
დოკუმენტთარეგისტრაციის გავრცელებული ფორმები,
მედია და ინტერნეტ განცხადებების მომზადება;
საქმიანი შეხვედრები ორგანიზაციებთან;
ურთიერთობა, მოლაპარაკების მენეჯმენტი,ორგანიზაციული კონფლიქტები.

პროფესიული სტრესი.

ივენთ მენჯმენტი,

რეკლამის ეფექტურობა,
დოკუმენტ–ბრუნვის ორგანიზირება, საბუთების წარმოება, ფინანსური მენეჯმენტი, საოფისე მასალების და მომსახურების ბიუჯეტირება.
პრო–ფორმა, ინვოისი.ბიზნეს გეგმის შედგენა,არსი და მისი ფინანსური ასპექტები

დროის მენეჯმენტი,
ორგანიზაციის დაპროექტება,
იფორმაციული ტექნოლოგიები, მენეჯმენტის საფუძვლები, სამუშაოს აღწერა და ანალიზი,
დოკუმენტურ ინფორმაციასთან მუშაობის კულტურა, თანამედროვე საქმის წარმოება, ეტიკეტი, ელექტრონული ოფისი,გასაუბრების ტექნიკა,

საქმიანი ქაღალდების შედგენა და გაფორმება;

დელეგაციის მიღება;
მდივან–რეფერენტის შრომის ორგანიზაცია;
ორგანიზაციის დაპროექტება;
ბიზნეს გეგმის შედგენა და ფინანსური ასპექტები;
პრაქტიკული გაკვეთილები, დავალების აღწერა და ანალიზი,

გადმოგეცემათ უახლესი მასალები,

წარმატებული კურს დამთავრებულები იქნებიან უზრუნველყოფილი სამუშაო ადგილებით.

კურსი მოიცავს თეორიულ და პრაქტიკულ მეცადინეობას.
მიღება მიმდინარეობს წინასწარი რეგისტრაციის საფუძველზე.

ტრეინინგი არის სერთიფიცირებული.

კურსზე რეგისტრაცია

(შეავსე ქვემოთ მოთხოვნილი ინფორმაცია და ჩვენ დაგიკავშირდებით)

Start Course