კომპიუტერული ბუღალტერია ORIS-ის კურსი

0
Lessons
0
Quizzes
0
Modules

კურსი გათვლილია დამწყებ და მოქმედ ბუღალტერთათვის . პროგრამის ფარგლებში შეისწავლება:

 • ORIS-ის ინსტალაცია
 • ახალი ორგანიზაციის შექმნა
 • საოპერაციო და ანალიზური პერიოდები
 • ანგარიშთა გეგმა და სასტარტო ნაშთების დასმა
 • საბუღალტრო გატარებები
 • დოკუმენტაციის შექმნა:
 • სალაროს გასავლის ორდერი
 • სალაროს შემოსავლის ორდერი
 • საგადასახადო დავალება
 • სასაქონლო ზედნადები
 • ხელფასის დაანგარიშება
 • ხელფასის დარიცხვის გატარებები
 • ძირითადი საშუალებების მიღება, სასტარტო ნაშთებში დასმა
 • ცვეთის დარიცხვა
 • პაკეტური კორექტირება
 • სამეურნეო ოპერაციები
 • მოგება-ზარალი
 • საცდელი ბალანსი
 • ასლის აღება/აღდგენა
 • ორისის შესწავლა მიმდინარეობს    რეალური ორგანიზაციების  რეალური დოკუმენტების საფუძველზე.
 • კურსი მოიცავს   15   სთ.

გაიცემა სერთიფიკატი დასარეკომენდაციო წერილი.

What You'll Learn