ოკუპაციური თერაპია

0
Lessons
0
Quizzes
0
Modules

ოკუპაციური თერაპია არის ჯანმრთელობის დამხმარე სპეციალობა, რომელიც ორიენტირებულია ადამიანის კეთილდღეობის და ჯანმრთელობის ხარისხის გაზრდაზე ყოველდღიურ საქმიანობებში თანამონაწილეობის გზით.
მაკ ჯორჯიას ოკუპაციური თერაპევტები უზრუნველყოფენ სხვადასხვა სერვისების განხორციელებას საქართველოს მასშტაბით პროფესიონალთათვის, ბენეფიციართათვის და სხვა დაინტერესებული პირებისთვის.

პროგრამის კურსდამთავრებული:

განიხილავს პიროვნებას ჰოლისტურად, ითვალისწინებს
რა მის ფიზიკურ, გონებრივ, ემოციურ და სულიერ
საჭიროებებს, შესაძლებლობებსა და პოტენციალს;
ხსნის ადამიანის/ჯგუფის/თემის საქმიანობასა და მის
სირთულეებს ოკუპაციური თერაპიისა და ფუნქციონირების საერთაშორისო მოდელების
გამოყენებით .

კურსის   ხანგრძლივობა   ორი  თვე. გაიცემა  სერთიფიკატი.

What You'll Learn