საექთნო საქმე

0
Lessons
0
Quizzes
0
Modules

საექთნო  საქმის შემსწავლელი კურსი

პროგრამის  აღწერა.

 

 1. საექთნო საქმის პროცესის მართვა.
 2. სამედიცინო ტერმინოლოგია დოკუმენტაცია.
 3. ექიმის ექთნის ასისტირება.
 4. ავადმყოფის მოვლა.
 5. კომუნიკაცია საზოგადოებასთან და ჯანდაცვის გუნდთან.
 6. ჰიგიენური და ეპიდემიოლოგიური ღონისძიებების დაცვა.
 7. თერაპიული პაციენტის მოვლა
 8. ინკულაბერული პაციენტის მოვლა
 9. მელოგინის მოვლა
 10. პედიატრიული პაციენტის მოვლა
 11. ნევროლოგიური პაციენტის მოვლა
 12. ფარმაკოლოგიის საფუძვლები
 13. საექთნო პროცედურები და მანიპულაციები
 14. ენდოკრინული პაციენტის მოვლა
 15. დერმატო ვენეროლოგიური პაციენტის მოვლა
 16. ინფექციური პაციენტის მოვლა
 17. ონკოლოგიური პაციენტის მოვლა
 18. ფსიქიატრიული პაციენტის საექთნო პროცესის მართვა
 19. გინეკოლოგიური პაციენტის მოვლა
 20. ქირურგიული პაციენტის მართვა
 21. კრიტიკულ მდგომარეობაში მყოფი პაციენტის მართვა
 22. შინაგანი დაავადებები.
 23. თვალის დაავადებები
 24. პირველადი დახმარება.

ფარმაკოლოგია (ფარმაკოლოგიის საფუძვლები საექთნო საქმეში)

თეორიული სწავლება სოც მეცნიერებებში

 1. საექთნო პრაქტიკის პრინციპები სხვადასხვა ტიპის სამედიცინო დაწესებულებებში
 2. სამართლებრივი ასპექტები საექთნო საქმეში
 3. საექთნო მენეჯმენტის საფუძვლები

 დაშვების წინაპირობა – სრული ზოგადი განათლება.

დასაქმების სფერო და შესაძლებლობები სხვადასხვა პროფილის სამედიცინო დაწესებულებებში, შინმოვლის სფეროში, სხვა ტიპის ორგანიზაციებში, რომლებიც საჭიროებს საექთნო მომსახურებას.

სწავლის შედეგები კურსდამთვრებულს შეუძლია:
1. შეაფასოს პაციენტის ჯანმრთელობის მდგომარეობა
2. განახორციელოს თერაპიული პაციენტის საექთნო მართვა
3. განახორციელოს ქირურგიული პაციენტის საექთნო მართვა
4. განახორციელოს გადაუდებელი პაციენტის საექთნო მართვა
5. განახორციელოს კრიტიკულ მდგომარეობაში მყოფი პაციენტის საექთნო მართვა
6. განახორციელოს პერიოპერაციული პაციენტის საექთნო მართვა
7. განახორციელოს სამეანო და გინეკოლოგიური პაციენტის საექთნო მართვა
8. განახორციელოს პედიატრიული პაციენტის საექთნო მართვა
9. განახორციელოს და უზრუნველყოს შინმოვლის მომსახურების გაწევა
10. განახორციელოს და უზრუნველყოს გერიატრიული პაციენტის საექთნო მართვა
11. დაგეგმოს და განახორციელოს საკუთარი პრაქტიკისა და მოვლის ხარისხის შეფასება.

სასწავლო კურსის მეთოდოლოგია მიმართულია თეორიისა და პრაქტიკის სინთეზურ სწავლებაზე, რომელიც ეფექტურს ხდის სწავლების პროცესს.

მსმენელს შესაძლებლობა ეძლევა ერთთვიანი სტაჟირება გაიაროს სხვადასხვა კლინიკებში დასაქმების პერსპექტივით.

თანხის გადახდა შესაძლებელია ეტაპობრივად.

კურსის  ხანგრძლივობა  სამი-ექვსი   თვე.

კურსის დასრულების შემდეგ ტესტური გამოცდის საფუძველზე გაიცემა სერტიფიკატი კატეგორიის მიხედვით და რეკომენდაცია-დახასიათება.

მსმენელი მიიღება წინასწარი რეგისტრაციის საფუძველზე.

 

What You'll Learn