მარკეტინგის მენეჯმენტი

0
Lessons
0
Quizzes
0
Modules

კურსის შესახებ
კურსის მიზანი: კურსის მიზანია მსმენელს ჩამოუყალიბდეს და განუვითარდეს მენეჯერული აზროვნება.

კურსში მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია პრაქტიკული ქეისების განხილვას, განხილვებზე დაყრდნობით კი მენეჯერული ხედვის განვითარებას.

კურსის აღწერა:

მენეჯმენტის არსი
მენეჯმენტის 4 მთავარი ფუნქცია
მენეჯმენტის წარმომავლობა, მეცნიერული მენეჯმენტის ისტორია, სისტემური მენეჯმენტის ევოლუცია.
კომუნიკაციის არსი მენეჯმენტში.
სამუშაო გუნდების და ჯგუფების ფორმირება, მენეჯერული ხედვა ჯგუფთან მუშაობის პროცესში.
ორგანიზაციული ქცევა და მისი როლი მენეჯმენტურ სისტემაში.
გადაწყვეტილების მიღების 8 საფეხურიანი პროცესი.
ცვლილებების პროცესი, მათი არსი და დანიშნულება.
ლიდერი და ლიდერობა, ლიდერის განმარტება და მისი არსი სიტუაციის მართვისას.
კონტროლის არსი და დანიშნულება მენეჯმენტში, კონტროლის პროცესის სამი საფეხური, შედეგების საზომი ინსტრუმენტები.
ადამიანური რესურსების მართვა.
წარმოდგენილი თეორიული მასალა მსმენელს ხელს შეუწყოფს განუვითარდეს წარმოდგენა მენეჯმენტზე და მის მნიშვნელობაზე, ხოლო სემინარის დროს გამართული ქეისების განხილვა მსურველს საშუალებას მისცემს კომპლექსურად დაინახოს მენეჯმენტის არსი და შეძლოს ნებისმიერი სიტუაციის მართვა.

პრაქტიკული ქეისები, რომლებიც განხილულ იქნება მსმენელთა მიერ, დაყრდნობილი იქნება ქართულ ბიზნეს-კომპანიებში და უცხოურ მეგა კორპორაციებში არსებულ სიტუაციებზე.

მენეჯერებად არ იბადებიან, ადამიანები მენეჯერებად გარდაიქმნებიან თეორიულ და პრაქტიკულ ცოდნაზე დაფუძნებით.

კურსის დასრულების შემდეგ გაიცემა ტრეინინგის შესაბამისი ორ ენოვანი სერთიფიკატი.

What You'll Learn