ლოგოპედიური კურსი

0
Lessons
0
Quizzes
0
Modules

ლოგოპედიური კურსი მოიცავს:

* ბავშვის ლოგოპედიური შემოწმება;

* ასაკობრივი განვითარების თავისებურებანი;

* კომუნიკაციის დარღვევები და მუშაობა;

* საარტიკულაციო აპარატის გამოკვლევა და სავარჯიშოები;

* სამეტყველო სუნთქვა და მისი მოსაწესრიგებელი სავარჯიშოები;

* ფონემატური სმენა და მისი განმავითარებელი ვარჯიშები;

* ბგერათწარმოქმნის დარღვევები, მათი გამოსწორების მეთოდები და ხერხები;

* ენობრივი პრობლემები;

* მეტყველების შეფერხება და დარღვევა;

* ლექსიკური მარაგის გამდიდრება

* სსსმ და შშმ ბავშვებთან მუშაობა; ნეიროგანვითარების დარღვევები;

• ენის ბორძიკი ანუ ლოგონევროზი.

What You'll Learn