სააღმზრდელო პროცესის წარმართვა სკოლამდელ დაწესებულებაში – პროფესიული გადამზადება .( ავტორიზირებული პროგრამა)

0
Lessons
0
Quizzes
0
Modules

კურსი განკუთვნილია პირებისთვის, რომლებიც ფლობენ მინიმუმ სრულ ზოგად განათლებას და აქვთ აღმზრედელად მუშაობის არანაკლებ ექვსთვიანი გამოცდილება სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში. საგანმანათლებლო პროგრამა ორიენტირებულია, უზრუნველყოს სკოლამდელი აღზრდის ხარისხისა და საგანმანათლებლო სტანდარტებით განსაზღვრული კომპეტენციების განვითარება-ჩამოყალიბება. პროგრამა ხორციელდება ინტერქაციული ლექციების ფორმატში და მოიცავს სხვადასხვა სიტუაციური ამოცანების განხილვა-ანალიზს, კონკრეტული გარემოებების გათვალისწინებით პრაქტიკული დავალებების შესრულებას (შესაბამისი დოკუმენტაციის მომზადება, სხვადასხვა საგანმანათლებლო სტრატეგიების განსაზღვრა, გეგმების შემუშავება და სხვა), რაც უზრუნველყოფს, პირის პროფესიული კომპეტენციების გაძლიერებას და შემდგომ საღმზრდელო პროცესში ეფექტურად დანერგვას.

პროგრამის წარმატებით დასრულების შემთხვევაში გაიცემა სახელმწიფოს მიერ აღიარებული ორენოვანი სერთიფიკატი დანართთან ერთად და ასევე სარეკომენდაციო წერილი.

რეგისტრაციისთვის გადადით შესაბამისი პროგრამის  ბმულზე: https://vet.emis.ge/training-programs

პროფესიული მომზადების/პროფესიული გადამზადების პროგრამების განხორციელების უფლების მინიჭებული საბჭოს გადაწყვეტილება

What You'll Learn