ინკლუზიური განთლება

0
Lessons
0
Quizzes
0
Modules

- რა არის ინკლუზიური განათლება;

- რა არის სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროება;

- რა არის შეზღუდული შესაძლებლობა;

- ინკლუზიური განათლების გარემო და მართვა;

- სასწავლო სირთულეების იდენტიფიკაცია;

- სპეცპეგაგოგის როლი სკოლასა და ბაღში;

- ბავშვის გადამისამართების სტრატეგიები, ურთიერთობა მშობელთან;

- შეფასებული ბავშვის საბუთების შესწავლა;

- პროგრამის ცვლილება / გამარტივება;

- სსსმ მოსწავლის ჩართვა სასწავლო პროცესში;

- ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა;

- ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის განხორციელების ეტაპები; - მულტიდისციპლინური გუნდი; - გრძელვადიანი მიზანი;

- მოკლევადიანი მიზანი;

- მიზნის მიღწევის გზები;

- ისგ - ს განხორციელება;

- ისგ -ს გადახედვა; - დისლექსია, დისგრაფია;

- ყურადღების დეფიციტი, ჰიპერაქტიულობის სინდორმი (ADH);

- გონებრივი განვითარების დარღვევები;

- დაუნის სინდრომი;

- ცერებრალური დამბლა;

- აუტიზმი; - მხედველობის დარღვევები;

- სმენის დაქვეითება; - მეტყველების განვითარების დარღვევები;

- მოტორული უნარების დარღვევა;

What You'll Learn