ინკლუზიური განთლება

– რა არის ინკლუზიური განათლება;

– რა არის სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროება;

– რა არის შეზღუდული შესაძლებლობა;

– ინკლუზიური განათლების გარემო და მართვა;

– სასწავლო სირთულეების იდენტიფიკაცია;

– სპეცპეგაგოგის როლი სკოლასა და ბაღში;

– ბავშვის გადამისამართების სტრატეგიები, ურთიერთობა მშობელთან;

– შეფასებული ბავშვის საბუთების შესწავლა;

– პროგრამის ცვლილება / გამარტივება;

– სსსმ მოსწავლის ჩართვა სასწავლო პროცესში;

– ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა;

– ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის განხორციელების ეტაპები; – მულტიდისციპლინური გუნდი; – გრძელვადიანი მიზანი;

– მოკლევადიანი მიზანი;

– მიზნის მიღწევის გზები;

– ისგ – ს განხორციელება;

– ისგ -ს გადახედვა; – დისლექსია, დისგრაფია;

– ყურადღების დეფიციტი, ჰიპერაქტიულობის სინდორმი (ADH);

– გონებრივი განვითარების დარღვევები;

– დაუნის სინდრომი;

– ცერებრალური დამბლა;

– აუტიზმი; – მხედველობის დარღვევები;

– სმენის დაქვეითება; – მეტყველების განვითარების დარღვევები;

– მოტორული უნარების დარღვევა;

Start Course