გაძლიერებული ექსელი

0
Lessons
0
Quizzes
0
Modules

კურსის შესახებ

გაძლიერებული საოფისე Microsoft Office  Excel.

1. შესავალი: ინტერფეისის გაცნობა, ხედვის რეჟიმები, სვეტები და რიგები, უჯრები და მათი კოორდინატები, უჯრაში განთავსებული ინფორმაციის ტიპები.
2. უჯრების ფორმატირება, ფორმულის ველი, კომენტარები, სორტირება, ფილტრაცია, მონაცემების ძიება-ჩანაცვლება, ობიექტების განთავსება.
3. დიაგრამების აგება, სამუშაო არეალის პარამეტრების განსაზღვრა, ფურცლის ზომის და ორიენტაციის განლაგება.
4. პრაქტიკული სამუშაო
5. მონაცემების რატიფიკაცია, ფორმულების საწყისები (მარტივი არითმეტიკული ქმედებები და პროცენტები).
6. ავტომატური დაჯამება, მონაცემებიდან მასიმალური, მინიმალური და საშუალო არითმეტიკულის გამოყვანა.
7. შუალედური გამოცდა
8. ლოგიკური ფუნქცია (If, Double If)
9. ლოგიკური ფუნქცია (Nested If, And, Or)
10. სტატისტიკური (Count if; Count IFs; Countblanc, count A; Count namber )
11. პრაქტიკული სამუშაო
12. დროის ფუნქციები (Day360; Weekday; Yearfrac; Network days; Today),
13. მათემატი კურფუნქციები (Sumif; Sumifs; Power, Round,producte)
14. პრაქტიკული სამუშაო
15. ტექსტური ფუნქციები:(LEN; LEFT; RIGHT; MID; UPPER; PROPER; LOWER; FIND; CONCATENATE; CODE; CHAR)
16. მონაცემთა ბაზების მიბმა (Vlookup, hlookup)
17. განვლილი მასალის სრული მიმოხილვა და მეცადინეობა
18. ფინალური გამოცდა.

კურსი გათთვლილია მათთვის ვისაც სურს საოფისე  Excel -ის  სიღრმისეულად შესწავლა.

შეისწავლით: ცხრილების ფორმატირებას, ფორმულების შედგენას, არითმეტიკულდ აგეომეტრიულ პროგრესიას, ხელფასის უწყისების შედგენას, პროცენტების დარიცხვას, დიაგრამების აგებას მონაცემთა ბაზაზე, საწარმოს მონაცემთა ბაზის შექმნას, დისტრიბუციის კონტროლს, საწყობის დინამიკას, ფას წარმოქმნას.
შეისწავლით შემდეგ ფუნქციებს:
** ლოგიკური ფუნქციები: (IF; ორმაგი IF; AND; OR;)
** სტატისტიკური (Count if; Count IFs; Countblanc, count A; Count namber )
** დროის ფუნქციები (Day360; Weekday; ფასნამატის, ვადის კონტროლიYearfrac; Network days; Today),
** მათემატი კურფუნქციები (Sumif; Sumifs; Power, Round,producte)
** ფინანსურ ფუნქციები: (PMT; PPMT; NPER: PV; )
** ტექსტური ფუნქციები:(LEN; LEFT; RIGHT; MID; UPPER; PROPER; LOWER; FIND; CONCATENATE; CODE; CHAR)
** მონაცემთა ბაზების მიბმა ერთმანეთთან. (Vlookup; Hlookup)
შემაჯამებელი ცხრილის აგება მონაცემთა ბაზის საფუძველზე (PivotTable)
ჩვეულებრივიდაშემეჯამებელიდიაგრამისაგება (Pivot Table Chart)
**Data Validation
ავტოსიების შექმნა;
თითოეული ფუნქციაგანხილულიიქნებაპრაქტიკულმაგალითზე.
ასევეშეისწავლითმონაცემთაბაზისსორტირებას, პირობითგაფილტვრას (ფილტრი, Advanced ფილტრი), ბეჭდვისპარამეტრებს, ფურცლისდაცვასდაკოდირებას. შეისწავლითსაგადასახადოდოკუმენტებისშედგენასდამათთანმუშაობას: ინვოისი, სასაქონლოზედნადებიდადანართი, მიღება-ჩაბარებისაქტი.

კორპორატიულ მსმენელბს ვთავაზობთ  მორგებულ გრაფიკსა და ფასებს.

 

What You'll Learn