ბიზნეს ინგლისური

0
Lessons
0
Quizzes
0
Modules

კურსის შესახებ

კურსი მიზანმიმართულია მსმენლთათვის , რომლებიც აპირებენ ბიზნესში კარიერის გაკეთებას, ან მათთვის ვინც უკვე მუშაობს და სურს საკომუნიკაციო უნარების გაღმავება.

კურსის დასრულების შემდეგ მსმენლმა უნდა  შესძლოს  მართოს  პრეზენტაციები, შეხვედრები, მოლაპარაკებები, ტელეფონზე საუბარი და საზოგადოებრივი ინგლისური. პროგრამა  დაეხმარება მსმენლს  რომ წარმართონ ყოველდღიური  ბიზნეს საქმიანობა.
კურსის მოიცავს შემდეგ საკითხებს.

წერილებისა და მეილების სწორედ შედგენა;

კორესპონდენციაზე პასუხების გაცემა;

უნივერსალური ლექსიკონი მოგზაურობის შემთხვევაში გამოსაყენებლად;

ტელეფონით შეხვედრების დანიშვნა;

ლოგიკური აზროვნება და ანგარიშსწორება;

პრეზენტაციების  მომზადება  და ჩატარება;

ბიზნეს ატმოსფეროში კომუნიკაცია;

შეხვედრების მართვა;

ოფიციალური მოლაპარაკებების წარმოება;

პრობლემის გადაწყვეტა;

პრეზენტაციების ტექნიკა;

ფორმალური და არაფორმალური ინგლისური;

საბანკო ტერმინოლოგია  და ფინანსური ოპერაციები;

იურიდიული ტერმინოლოგია.

What You'll Learn