ბავშვთა ფსიქოლოგია – რთული ქცევის მართვა.

ბავშვის ზრდა – განვითარების თავისებურებები, სფეროები და ქვესფეროები; – ასაკობრივი თავისებურებები; – ტვინი და კოგნიტური განვითარება;

– კომუნიკაცია ადრეულ ასაკში;

ასიმილაცია და აკომოდაცია; – ექვილიბრიუმი;

– ჟან პიაჟეს განვითარების სტადიები;

– სოციალური უნარების განვითარება; – ემოციური სფერო – აგრესია, ბრაზი – ბრაზის მართვა; – აღზრდის სტილი; – სკაფოლდინგი; – ვიგოტსკის თეორია;

– განწყობა. დიმიტრი უზნაძის თეორია;

– ბიჰევიორიზმი; – ქცევა, ქცევის რაობა;

– ქცევა და მოქმედება;

– რთული ქცევა, რთული ქცევის მართვა;

– ABC მოდელი. – განმამტკიცებელი სტიმულები;

– ახალი ქცევის ფორმირება;

– პრემაკის პრინციპი;

– სოციალური დასწავლის თეორია;

– ალბერტ ბანდურა. მოდელირება და დაკვირვებით სწავლება;

– მოტივაცია; – ემოციური ცნობიერება, ემოციური რეგულაცია, ემოციური ინტელექტი, ემოციური კომპეტენცია; – თვითრეგულირება;

– კონსტრუქტივიზმი

– სწავლა აღმოჩენებით;

– ჯერომ ბრუნერის თეორია;

– მეტაკოგნიცია; – ინტელექტი. ჰოვარდ გარდნერის მრავალმხრივი ინტელექტის თეორია;

– ფსიქო – სოციალური განვითარების თეორია. ერიკ ერიკსონის სწავლება;

– ჰუმანისტური თეორია. კარლ როჯერსის სწავლება; – ემპათია;

– აბრაამ მასლოუს მოთხოვნილებათა იერარქიის თეორია;

– კოლბერგის მორალური განვითარების თეორია;

– ჯონ დიუი – გამოცდილებით სწავლება;

– დევიდ პერკინსი

– სწავლება ,,პანდორას კითხვებით“;

– მარია მონტესორის სწავლება;

Start Course