ბავშვთა ფსიქოლოგია – რთული ქცევის მართვა.

0
Lessons
0
Quizzes
0
Modules

ბავშვის ზრდა - განვითარების თავისებურებები, სფეროები და ქვესფეროები; - ასაკობრივი თავისებურებები; - ტვინი და კოგნიტური განვითარება;

- კომუნიკაცია ადრეულ ასაკში;

ასიმილაცია და აკომოდაცია; - ექვილიბრიუმი;

- ჟან პიაჟეს განვითარების სტადიები;

- სოციალური უნარების განვითარება; - ემოციური სფერო - აგრესია, ბრაზი - ბრაზის მართვა; - აღზრდის სტილი; - სკაფოლდინგი; - ვიგოტსკის თეორია;

- განწყობა. დიმიტრი უზნაძის თეორია;

- ბიჰევიორიზმი; - ქცევა, ქცევის რაობა;

- ქცევა და მოქმედება;

- რთული ქცევა, რთული ქცევის მართვა;

- ABC მოდელი. - განმამტკიცებელი სტიმულები;

- ახალი ქცევის ფორმირება;

- პრემაკის პრინციპი;

- სოციალური დასწავლის თეორია;

- ალბერტ ბანდურა. მოდელირება და დაკვირვებით სწავლება;

- მოტივაცია; - ემოციური ცნობიერება, ემოციური რეგულაცია, ემოციური ინტელექტი, ემოციური კომპეტენცია; - თვითრეგულირება;

- კონსტრუქტივიზმი

- სწავლა აღმოჩენებით;

- ჯერომ ბრუნერის თეორია;

- მეტაკოგნიცია; - ინტელექტი. ჰოვარდ გარდნერის მრავალმხრივი ინტელექტის თეორია;

- ფსიქო - სოციალური განვითარების თეორია. ერიკ ერიკსონის სწავლება;

- ჰუმანისტური თეორია. კარლ როჯერსის სწავლება; - ემპათია;

- აბრაამ მასლოუს მოთხოვნილებათა იერარქიის თეორია;

- კოლბერგის მორალური განვითარების თეორია;

- ჯონ დიუი - გამოცდილებით სწავლება;

- დევიდ პერკინსი

- სწავლება ,,პანდორას კითხვებით“;

- მარია მონტესორის სწავლება;

What You'll Learn