ხელშეკრულების პირობები

რეგისტრაციამდე გთხოვთ გაეცანით ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ პირობებს

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი საერთაშორისო განათლების აკადემია ბიდისი/კ 400306860  მისი  აღმასრულებელი დირექტორის ნათია შათირიშვილის სახით, მოქმედი კანონმდებლობის და წესდების თანახმად  ვდებთ წინამდებარე ხელშეკრულებას.     

მუხლი 1. ხელშეკრულების საგანი

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი საერთაშორისო განათლების აკადემია ბიდისი/კ 400306860 კისრულობს ვალდებულებას შეასრულოს მისთვის  დაკისრებული სამუშაო იმ რეჟიმით, მოცულობითა და გრაფიკით, რომელიც შეთანხმებული იქნა წინასწარ  (ზეპირსიტყვიერად) მსმენელთან. მსმენელი ვალდებულია გადაიხადოს სწავლის საფასური დროულად და  სრულად. აკადემია ვალდებულებას იღებს ტრეინინგის დასრულების შემდეგ გასცეს ორ ენოვანი სერტიფიკატი და სარეკომენდაციო წერილი დამსახურების შემთხვევაში, რომლის ღირებულებაც შეადგენს 25 ლარს (აკადემია უფლებას იტოვებს შეინახოს სერტიფიკატი მხოლოდ ერთი თვის განმავლობაში)

მუხლი 2.  მხარეთა უფლება -მოვალეობანი

 2.1   მსმენელის ბრალეულობით გამოწვეული გაცდენები არ ანაზღაურდება  2 საათის გარდა.

2.2   სასწავლებლის მხრივ გაცდენილი საათები ანაზღაურდება სრულად.

  2.3  შემსრულებელი ვალდებულია უზრუნველყოს მსენელის სწავლება, პროფესიული სწავლების სტანდარტების შესაბამისად.

2.4  შემსრულებელი უზრუნველყოფს მსენელი კურსის შესწავლისათვის საჭირო მასალებით ელექტრონულ ფორმაში.

2.5  სწავლების სრული კურსის და ტექსტური გამოცდის შემდეგ შემსრულებელი უზრუნველყოფს კურსის გავლის დამადასტურებელი სერტიფიკატის გაცემას.

2.6 მსმენელს შესაძლებლობა ეძლევა მოისმინოს ერთი  ლექცია  უფასოდ და მიიღოს გადაწყვეტილება სურს თუ არა სწავლის გაგრძელება. ორი საცდელი ლექციის  მოსმენის შემდეგ  პრენეტზაი არ განიხილება.

2.7 მსმენელის მიერ  გადახდილი სწავლის საფასური უკან არ დაბრუნდება.

 მსმენელს უფლება აქვს სწავლის პერიოდში მოითხოვოს  სასწავლებლის მხრიდან მისთვის საჭირო  დოკუმენტი რომელიც შეუძლია გასცეს  სასწავლებელმა.

2.8  შემსრულებელს უფლება აქვს შეწყვიტოს მსენელის  გადამზადება  შემდეგ შემთხვევებში:

 ა) მსენელის მიერ  5 სალექციო    საათზე მეტის გაცდენის  შემთხვევაში .

 ბ)  სემესტრის ბოლოს ტესტური გამოცდების ჩაუბარებლობის გამო.

გ)  სწავლების საფასურის არადროულად გადახდის გამო.

მსმენელი:

2.9  მსენელი ვალდებულია არ გადასცეს მესამე პირებს სწავლების პროცეში მიღებული მასალები და პერსონალური ინფორმაცია, რომელთანაც მას ექნება დაშვება სწავლის პროცეში.

 3.1   სასწავლებლის მიერ  გაგზავნილი მსმენელი რომელიც ნებისმიერი მიზეზის გამო არ იქნება  სტაჟირებაზე მიღებული სტაჟირების  ობიექტსა და  მსმენელს შორის შეუთანხმებლობის გამო  საერთაშორისო განათლების აკადემია ბიდისი  არ აგებს პასუხს.

მუხლი 3. ანგარიშსწორების პირობები

3.1 მსმენელს ან ორგანიზაციას, რომლის მოთხოვნითაც ხდება მსენელის სწავლება უფლება აქვს გადაიხადოს, როგორც სწავლების მთლიანი საფასური, ასევე წინასწარ  შეთანხმების საფუცველზე. ყოველი თვის დასაწყისში.

3.2 გადახდა უნდა მოხდეს სწავლების დაწყებიდან არაუგვიანეს 2 სამუშაო დღის განმავლობაში.

მუხლი 4. დავების გადაწყვეტა

4.1 ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში წამოჭრილი ყველა დავა და უთანხმოება გადაწყდება მხარეთა შორის მოლაპარაკების გზით.

4.2. შეთანხმების მიუღწევლობის შემთხვევაში დავა გადაწყდება სასამართლოს მეშვეობით, მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

მუხლი 5. დასკვნითი დებულებანი

5.1 ხელშეკრულება ძალაში შედის მხარეთა უფლებამოსილი წარმომადგენლის ხელმოწერის დღიდან და მოქმედებს სწავლების მთელი პერიოდის განმავლობაში.

5.2 ხელშეკრულება შედგენილია თანაბარი იურიდიული ძალის მქონე ორ იდენტურ ეგზემპლარად, თითოეულ მხარეს გადაეცემა ერთი ეგზემპლარი.

მუხლი 6. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

წინამდებარე ხელშეკრულება ძალაშია ხელშეკულების შევსებიდან ერთი წლის ვადით .

 

ხელშეკრულების პირობები

რეგისტრაციამდე გთხოვთ გაეცანით ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ პირობებს

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი საერთაშორისო განათლების აკადემია ბიდისი/კ 400306860  მისი  აღმასრულებელი დირექტორის ნათია შათირიშვილის სახით, მოქმედი კანონმდებლობის და წესდების თანახმად  ვდებთ წინამდებარე ხელშეკრულებას.     

 


საიდან გაიგეთ ჩვენ შესახებ:       ტელევიზია,      ინტერნეტი,     ფლაერი,  მეგობარმა მირჩია.

მუხლი 1. ხელშეკრულების საგანი

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი საერთაშორისო განათლების აკადემია ბიდისი/კ 400306860 კისრულობს ვალდებულებას შეასრულოს მისთვის  დაკისრებული სამუშაო იმ რეჟიმით, მოცულობითა და გრაფიკით, რომელიც შეთანხმებული იქნა წინასწარ  (ზეპირსიტყვიერად) მსმენელთან. მსმენელი ვალდებულია გადაიხადოს სწავლის საფასური დროულად და  სრულად. აკადემია ვალდებულებას იღებს ტრეინინგის დასრულების შემდეგ გასცეს ორ ენოვანი სერტიფიკატი და სარეკომენდაციო წერილი დამსახურების შემთხვევაში, რომლის ღირებულებაც შეადგენს 25 ლარს (აკადემია უფლებას იტოვებს შეინახოს სერტიფიკატი მხოლოდ ერთი თვის განმავლობაში)

მუხლი 2.  მხარეთა უფლება -მოვალეობანი

 2.1   მსმენელის ბრალეულობით გამოწვეული გაცდენები არ ანაზღაურდება  2 საათის გარდა.

2.2   სასწავლებლის მხრივ გაცდენილი საათები ანაზღაურდება სრულად.

  2.3  შემსრულებელი ვალდებულია უზრუნველყოს მსენელის სწავლება, პროფესიული სწავლების სტანდარტების შესაბამისად.

2.4  შემსრულებელი უზრუნველყოფს მსენელი კურსის შესწავლისათვის საჭირო მასალებით ელექტრონულ ფორმაში.

2.5  სწავლების სრული კურსის და ტექსტური გამოცდის შემდეგ შემსრულებელი უზრუნველყოფს კურსის გავლის დამადასტურებელი სერტიფიკატის გაცემას.

2.6 მსმენელს შესაძლებლობა ეძლევა მოისმინოს ერთი  ლექცია  უფასოდ და მიიღოს გადაწყვეტილება სურს თუ არა სწავლის გაგრძელება. ორი საცდელი ლექციის  მოსმენის შემდეგ  პრენეტზაი არ განიხილება.

2.7 მსმენელის მიერ  გადახდილი სწავლის საფასური უკან არ დაბრუნდება.

 მსმენელს უფლება აქვს სწავლის პერიოდში მოითხოვოს  სასწავლებლის მხრიდან მისთვის საჭირო  დოკუმენტი რომელიც შეუძლია გასცეს  სასწავლებელმა.

2.8  შემსრულებელს უფლება აქვს შეწყვიტოს მსენელის  გადამზადება  შემდეგ შემთხვევებში:

 ა) მსენელის მიერ  5 სალექციო    საათზე მეტის გაცდენის  შემთხვევაში .

 ბ)  სემესტრის ბოლოს ტესტური გამოცდების ჩაუბარებლობის გამო.

გ)  სწავლების საფასურის არადროულად გადახდის გამო.

მსმენელი:

2.9  მსენელი ვალდებულია არ გადასცეს მესამე პირებს სწავლების პროცეში მიღებული მასალები და პერსონალური ინფორმაცია, რომელთანაც მას ექნება დაშვება სწავლის პროცეში.

 3.1   სასწავლებლის მიერ  გაგზავნილი მსმენელი რომელიც ნებისმიერი მიზეზის გამო არ იქნება  სტაჟირებაზე მიღებული სტაჟირების  ობიექტსა და  მსმენელს შორის შეუთანხმებლობის გამო  საერთაშორისო განათლების აკადემია ბიდისი  არ აგებს პასუხს.

მუხლი 3. ანგარიშსწორების პირობები

3.1 მსმენელს ან ორგანიზაციას, რომლის მოთხოვნითაც ხდება მსენელის სწავლება უფლება აქვს გადაიხადოს, როგორც სწავლების მთლიანი საფასური, ასევე წინასწარ  შეთანხმების საფუცველზე. ყოველი თვის დასაწყისში.

3.2 გადახდა უნდა მოხდეს სწავლების დაწყებიდან არაუგვიანეს 2 სამუშაო დღის განმავლობაში.

მუხლი 4. დავების გადაწყვეტა

4.1 ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში წამოჭრილი ყველა დავა და უთანხმოება გადაწყდება მხარეთა შორის მოლაპარაკების გზით.

4.2. შეთანხმების მიუღწევლობის შემთხვევაში დავა გადაწყდება სასამართლოს მეშვეობით, მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

მუხლი 5. დასკვნითი დებულებანი

5.1 ხელშეკრულება ძალაში შედის მხარეთა უფლებამოსილი წარმომადგენლის ხელმოწერის დღიდან და მოქმედებს სწავლების მთელი პერიოდის განმავლობაში.

5.2 ხელშეკრულება შედგენილია თანაბარი იურიდიული ძალის მქონე ორ იდენტურ ეგზემპლარად, თითოეულ მხარეს გადაეცემა ერთი ეგზემპლარი.

მუხლი 6. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

წინამდებარე ხელშეკრულება ძალაშია ხელშეკულების შევსებიდან ერთი წლის ვადით .

ხელშეკრულება გაუქმებულად ითვლება, თანხის   ნესბისმიერი რაოდენობის გადაუხდელობის შემთხვევაში.

გადაუხდელობის შემთხვევაში.

რეგისტრაციის ფორმა

შეავსე, პირადი ინფორმაცია

[raw]
[/raw]