ჩვენ გამოგვცადა დრომ!

პრაქტიკა მიკროსაფინანსო ორგანიზაციაში

ინტერაქტიული სწავლება! მაღალკვალიფიციური პედაგოგები, საერთაშორისო სტანდარტები! •საბანკო საქმის სტუდენტები გადიან საწარმოო და სასწავლო პრაქტიკას მიკროსაფინანსო ორგანიზაციაში. •აკადემია ზრუნავს სტუდენტის თანამედროვე განათლების მიღებაზე. •ეხმარება სწავლების შემდგომ დასაქმებაში

Continue Reading
Close Menu